УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Доклад за резултатите от одита на финансовото управление на бюджетните средства в Националния център за социална рехабилитация
Национален център за социална рехабилитация
31-12-2000 - 31-12-2001
330 000
провал
Националният център за социална рехабилитация (Центърът) е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирано по съответния ред.
Причини:
Налице са данни за причинени вреди от липса на бюджетни средства; Допуснато е нарушение на бюджетната дисциплина; Нарушен е Законът за обществените поръчки.
Загуби: 91 455
Доклад за резултатите от извършените одити в Националния осигурителен институт и 28-те районни управления "Социално осигуряване" в страната
Национален осигурителен институт
31-12-2000 - 31-12-2001
-
успех
Националния осигурителен институт и 28-те районни управления “Социално осигуряване” в страната
Причини:
Създадената от Националния осигурителен институт и районните управления организация за разпределение, разрешение, утвърждаване и контрол на разходите е осигурила използването на средствата за целите, за които са предназначени.
Загуби: -
Доклад за резултатите от извършения одит в Съюза на слепите в България
Юридически лица с нестопанска цел
31-12-2000 - 31-12-2001
150 000
успех
Съюзът на слепите в България ( ССБ ) е доброволна обществена организация, която обединява граждани с увредено зрение (загубена работоспособност от 71 до 90 на сто и над 90 на сто) за защита на техните специфични права и интереси и интегрирането им в обществото.
Причини:
В Съюза на слепите в България е създадена необходимата организация, осигуряваща законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства; Изградената система за вътрешен контрол позволява осъществяването на ефективен предварителен, текущ и последващ контрол.
Загуби: -
Доклад до министъра на финансите за резултатите от извършената проверка на Комисията за защита на конкуренцията
Комисии
30-12-1999 - 30-09-2000
712 000
провал
Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, който е създаден да защитава свободната стопанска инициатива и интересите на участниците на българския пазар. Комисията е оправомощена да прилага Закона за защита на конкуренцията. За разлика от другите регулативни органи, КЗК подобно на Конституционния съд и Сметната палата, е напълно независима от изпълнителната и съдебната власт.
Причини:
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на КЗК е съставен необективно, неточно, непълно и недостоверно; Не е осъществяван ефективен вътрешен контрол по разходването на бюджетните средства
Загуби: 48 468
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по лекарствата за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.
Изпълнителни агенции
01-01-1970 - 01-01-1970
8213882
провал
ИАЛ е специализиран държавен орган за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствените продукти и медицинските изделия. Юридическо лице, със седалище гр. София. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на Министерство на здравеопазването (МЗ).
Дейността на ИАЛ се финансира от собствени приходи и субсидия, предоставяна чрез бюджета на МЗ. ИАЛ изпълнява бюджетна сметка, чрез която от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити (ПРБК) се утвърждават приходите и разходите за съответната бюджетна година. Настоящият проект на одитен доклад е изготвен в резултат на извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. В обхвата на одита са включени бюджетният процес и дейностите по възлагане на обществените поръчки.
Причини:
-В ИАЛ не са разработени и утвърдени вътрешни правила по организацията на бюджетния процес. Отсъствието на работещи правила е създало условия за неправилно планиране на приходите и разходите в тригодишната бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г., вкл. и на средствата за инвестиции. Посоченото обстоятелство поражда риск от неефективно разходване на бюджетните средства, а като краен ефект риск за доброто финансово управление.- В процеса по възлагане на обществените поръчки са спазени принципите за публичност и прозрачност, но са допуснати нарушения като: смесване на критериите за подбор на изпълнителите с показателите за оценка на офертите на участниците в процедурите; поставяне на дискриминационни (ограничителни) изисквания при критериите за подбор на участниците; и др.
Загуби: -

 

Първа | | .. 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

 

  • a
  • a
  • a