УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Ситово
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
4 495 125
Провал
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинска собственост в община Ситово
Причини:
Установени са непълноти при планиране на потребностите от обществени поръчки, не е направено обобщаване, анализ и изготвяне на план - график на обществените поръчки, който да е утвърден от кмета на общината. Установени са съществени по характер частични несъответствия с нормативните изисквания, свързани с: отдаване под наем на имоти-общинска собственост за производствени цели без провеждане на търг; неправилно посочване на правното основание при издаване на заповеди за провеждане на процедури за отдаване под наем на помещения; ползване на жилища от граждани без правно основание.
Загуби: -
Бяла Слатина
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
14 057 140
некласифициран
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключени договори в Община Бяла Слатина
Причини:
"Възлагането на обществени поръчки след проведени процедури по реда на ЗОП е в съответствие с действащата правна рамка. Извършени са разходи за доставка на строителни материали, без възлагане на обществена поръчка в нарушение на нормативните изисквания.
През одитирания период са действали и приключили 26 договора за обществени поръчки, сключени по реда на ЗОП и НВМОП (отм.). При анализа на изпълнение на договорите за обществени поръчки е установено съответствие на извършените доставки, услуги и строителство с клаузите на сключените договори, с изключение на неизпълнени договорености по един договор.
За периода на одита не е извършено идентифициране и оценка на рисковете за одитираната област. Констатираните несъответствия и нарушения определят контролните дейности като недостатъчно ефективни за минимизиране на рисковете в областта на обществените поръчки.
Загуби: -
Иваново
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
5 937 851
Провал
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществените поръчки, изпълнението на договори и действията по придобиване, управление, разпореждане с имущество... в Община Иваново
Причини:
"Част от планираните контролни дейности не се изпълняват на практика, поради несъответствие на разработените вътрешни правила със структурата на общината и липсата на определени структурни звена или щатни длъжности, ангажирани с планирането на обществени поръчки.
Открита е процедура на „договаряне без обявление“ като посоченото правно основание е в несъответствие с фактическата обстановка.
Към Вътрешните правила за изграждане и функциониране на СФУК не са разработени и въведени писмени правила и процедури за осъществяване на дейностите по управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Не са предприети своевременни действия за съставянето на АОС за поземлените имоти, преминали в собственост на общината по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), актовете за общинска собственост не се съхраняват в съответствие с изискванията на чл. 34 от Наредба № 8.
Загуби: -
Главиница
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
-
Провал
Съответствието при придобиването, управлението и разпореждането с имущество на стратегията за управление на общинската собственост и действия по възникване, изменение и погасяване на правото на собственост в Община Главиница
Причини:
"Създадената организация в Община Главиница за изпълнение на дейностите по управление на имуществото не осигурява спазване на нормативните изисквания за застраховане на имоти – общинска собственост. В утвърдените от кмета на общината Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Община Главиница липсват писмени правила и процедури за осъществяване на вътрешен контрол относно придобиването, разпореждането и управлението на общинската собственост.
Не са съставени актове за общинска собственост за 8 197 дка гори и 8 360 дка пасища и мери - общинска собственост.
Взетите управленски решения за отдаване под наем и разпореждане с имоти – общинска собственост не са в съответствие с действащата правна уредба.
Загуби: -
Сливен
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
91 747 000
Провал
Съответствие при придобиването, управлението и разпореждането с имущество в изпълнение на стратегия за управление на общинската собственост и действията по възникване, изменение и погасяване на правото на собственост в Община Сливен
Причини:
"В съдържанието на правилата съществуват пропуски.
Установените пропуски във вътрешните актове създават рискове и не гарантират законосъобразното управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.
В общински жилища са настанени лица: за които няма документи за доказване на жилищните нужди; които не са специалисти от звена на бюджетна издръжка; за които липсва компетентно становище.
Една трета от застроените имоти - публична общинска собственост не са застраховани.
Не е приложена санкцията върху възнагражденията на органите на управление за реализираната счетоводна загуба. Незаконосъобразно са отдадени под наем част от дълготрайни материални активи на търговските дружества.
От общинския съвет не са взети решения за прекратяване на участието в две търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, с което са създадени финансови рискове за общината.
Загуби: -
Хасково
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
54 272 385
Провал
Съответствие на управленските решения при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори в Община Хасково
Причини:
"През одитирания период не са прилагани в пълно съответствие с регламентирания ред, предвидените с правилата процедури и механизми за планиране на обществените поръчки.
Спазени са сроковете по ЗОП за обявяване на процедурите в Регистъра на обществените поръчки (РОП).
При възлагането на осем обществени поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, със заповеди на кмета са определени длъжностни лица, които да разгледат и оценят офертите.
При извършения одит са установени три случая на непровеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (доставка на строителни материали, правно съдействие и защита и изграждане на тротоари), с цел прилагане на по-облекчен режим на възлагане.
През одитирания период не са действали адекватни механизми, които да гарантират провеждането на две процедури по ЗОП и едно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП и избор на изпълнител.
Изпълнението на договорите е приключвало в предвидените срокове. Спазвани са сроковете и условията за извършване на плащания, а след приключване на изпълнението на договорите, гаранциите са възстановявани на изпълнителите.
През одитирания период от Община Хасково са създадени условия за осъществяване на предварителен и текущ контрол при сключването и изпълнението на договорите за доставки и услуги, което осигурява законосъобразното изразходване на средствата.
Загуби: -
Айтос
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
13 151 018
Провал
Съответствие на управленските решения при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинската собственост в Община Айтос
Причини:
Взетите управленски решения и приложените контролни дейности при провеждане на процедурите за обществени поръчки не са осигурили напълно спазване на законовите изисквания. По-съществените нарушения са свързани с: посочване в обявление на минимални изисквания, които не кореспондират с условията за представяне на документи, необосновано ограничаване участието на лица, чрез поставяне на изискване за представяне на документи, които нямат отношение към изпълнението на поръчката и минимално изискване за притежаване на собствен ресурс; посочени обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в документациите за участие, но не посочени в обявленията на обществените поръчки; неясно формулиране на показатели за оценка в методика за оценка на офертите; допускане на непълна оферта до оценка и класиране, невъзстановена гаранция за участие, несвоевременно изпращане на информация за сключени договори.
Загуби: -
Банско
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
19 150 465
Некласифициран
Съответствие при администрирането и разходването на приходите от местни данъци и такси в селски район, попадащ в списък на курортни селища и населени места с развит масов туризъм в Община Банско
Причини:
"В общината са действали вътрешни актове, регламентиращи процесите от обхвата на одитната задача. Спазени са нормативните изисквания и от общинския съвет са приети наредби, които като цяло са в съответствие с действащото законодателство
Не са санкционирани значителен брой данъчно задължени лица за неспазване на срока за подаване на данъчна декларация, при наличие на основание за това.
При планиране на общинските такси не са изготвени писмени анализи за определяне размера на местните такси въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
Въпреки предприетите действия за събиране на дължимите суми от такси, не са изпълнени планираните приходи по бюджета за 2013 г.
Възложените обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в дейност 623 „Чистота“ - чрез публична покана са в съответствие с нормативните изисквания.
Не са спазени разпоредбите на Закона за туризма (ЗТ), като от кмета на общината не е изготвена програма за развитие на туризма и отчет за изпълнението й.
Въведени са адекватни контролни дейности по администрирането на приходите от местни данъци и такси и по изразходването на приходите от местни данъци и такси по бюджета на Община Банско.
Загуби: -
Златоград
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
9 202 166
Успех
Съответствие на управленските решения при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори в Община Златоград
Причини:
"В представената и одобрена от кмета на общината докладна записка за предстоящите за 2013 г. обществени поръчки не са посочени сроковете за провеждането им.
Възлагателните писма са съгласувани за финансова допустимост и законосъобразност и са одобрявани от кмета на общината.
През одитирания период процедурите за възлагане на обществени поръчки са организирани и проведени при спазване на регламентираните в ЗОП принципи за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Спазени са законовите изисквания при: обявяване на обществените поръчки; определяне на срок за получаване на офертите; назначаване и документиране на работата на комисиите за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
За одитирания период не са установени случаи на непроведени процедури или на разделяне на поръчки на части с цел прилагане на по-лек ред за възлагане.
Извършените от възложителя действия във връзка с възлагането на обществените поръчки са документирани по начин, който позволява проследяването им.
Договорите за възлагане на обществени поръчки са изпълнявани при спазване на действащото законодателство и в съответствие със заложените в тях клаузи,
В по-голямата си част предвидените контролни дейности във връзка с възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори са прилагани непрекъснато през одитирания период.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ гр. Балчик за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Министерство на културата
31-12-2012 - 31-12-2013
969 678
Провал
Целта на одита е установяване спазването на изискванията на правната рамка и договорите в областите на изследване: „Бюджет“, „Възлагане на обществени поръчки“ и „Управление на имуществото“, както и оценяване на действието на системите за финансово управление и контрол в ДКИ.
Причини:
Утвърдените вътрешни актове за управлението, регистрирането и контрола на бюджетните средства са съобразени с действащата нормативна уредба, но създадената с тях вътрешна организация при администрирането на приходите и извършване на бюджетните разходи, не осигурява във всички случаи, своевременно събиране на приходите, законосъобразно извършване на разходите и правилно идентифициране за целите на счетоводното отчитане. Действащият през одитирания период Правилник за сключване и контрол на договорите не въвежда надеждна организация при планиране и възлагане на обществени поръчки. Създадени са предпоставки за неправилно планиране на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство. Въведените вътрешни правилата, свързани с управление на имуществото като рамка са в съответствие с нормативните изисквания, но съдържателно не регламентират цялостно вътрешната организация при отдаване под наем на предоставените за управление на ДКИ недвижими имоти – публична държавна собственост. Налице е забавено и частично изпълнение на задълженията за управление на риска. Не са въведени процедури за предварителен контрол върху управленските решения, обективирани в заповедите и договорите за командироване и назначаване на служители, възлагане на обществени поръчки, управление на имуществото и др. Като рамка, въведените информационни и комуникационни системи са адекватни и способстват за постигане целите на организацията. Установените при одита проблеми са свързани с некачествената и ненадеждна обработка на финансовата информация, поради използване на неподходящ счетоводен софтуер и липсата на възможност за класификация и обобщаване на приходите и разходите на касова основа Системите за финансово управление и контрол на ДКИ не са изградени в пълно съответствие със ЗФУКПС и методологията.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Агенции
31-12-2012 - 31-12-2013
33 050 425
Успех
ДА „ДРВВЗ“ е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси в съответствие с интересите на националната сигурност. Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН) (отм.) и по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН).
Причини:
За одитирания период не са утвърдени вътрешни правила или процедури, регламентиращи управлението на предоставените имоти – публична държавна собственост. Наемната цена е определена по реда на глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост (ППЗДС). По време на одита са утвърдени Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти-публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДА „ДРВВЗ“ . От ръководството на ДА „ДРВВЗ“ е формирана контролна среда, която създава условия за добро финансово управление на публичните средства. Въведените процедури за разделяне на отговорностите, предварителен контрол и системата на двойния подпис са допринесли за разходването на бюджетните средства, в съответствие с нормативните изисквания. Условията, редът и начинът на формиране на средствата за заплати и възнаграждения, изплатени от ДА „ДРВВЗ“ за одитирания период са в съответствие с действащите нормативни и вътрешни актове. Проверените разходи за: външни услуги, материали, командировки и основен ремонт са извършени в съответствие с нормативните изисквания. При изразходване на средствата за външни услуги и материали са прилагани регламентираните във вътрешните правила основни контролни процедури. При извършването на разходи за командировки в страната е спазван определеният лимит за нощувките и размерът на дневните разходи, но не във всички случаи е спазван тридневният срок за отчитане на извършените командировки. За одитирания период продажбата на задължителни запаси на горива е извършена в съответствие с Годишната програма за създаване, съхраняване, обновяване и финансиране на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, приетата с решение на Министерския съвет, както и с действащите за периода нормативни и вътрешни актове.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Агенцията по вписванията за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Агенции
31-12-2012 - 31-12-2013
16 865 995
Некласифициран
Агенцията по вписванията (АВ) е администрация към министъра на правосъдието, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Дейността на АВ се финансира по програма „Регистри“ на Министерство на правосъдието. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. На Агенцията е възложено администрирането на четири публични електронни регистъра с национално значение - Имотен регистър, Регистър Булстат, Търговски регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Причини:
Отчетените разходи за персонала по извънтрудови правоотношения са в съответствие с приложимата правна рамка и договорите. Разходите по сключените 6 граждански договори преди 01.01.2013 г. са извършени при наличие на формално основание, но без писмени доказателства за осъществения контрол от възложителя, за съответствие на изпълнението на възложените дейности с договорените условия. изпълнението на възложените дейности с договорените условия. Разходите за издръжка и капиталовите разходи, обект на проверка, са извършени в съответствие с правната рамка и договорите. От финансовия контрольор е осъществен предварителен контрол преди поемане на задължението (преди сключване на договорите) и преди извършване на разхода. Управленските решения в областта на приходите и разходите по бюджета, обект на извършената проверка, са в съответствие с действащото законодателство, вътрешните актове и договорите. Възложеният контрол е осъществяван непрекъснато и последователно през одитирания период. В област „възлагане на обществени поръчки“, от възложителя са утвърдени вътрешни правила, чрез които са създадени предпоставки за своевременно планиране на потребностите и правилен избор на ред за възлагане. В голяма част от проверените процедури по ЗОП са установени съществени несъответствия с приложимата правна рамка. От възложителя са въведени процедури за предварителен контрол на различни етапи от процеса по възлагане (преди откриване на процедурата, преди издаване на решение за определяне на изпълнител и преди сключване на договора), който не е постигнал целите си - да предотврати незаконосъобразни действия в процеса по възлагане на обществени поръчки. Възложеният и осъществен контрол в областта е неефективен, в резултат на което са допуснати повтарящи са нарушения на приложимото законодателство.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Изпълнителни агенции
31-12-2012 - 31-12-2013
13 715 576
Провал
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. В структурата на Агенцията са включени дирекция „Финансови, административни и правни дейности“ (ФАПД), осигуряваща административно дейността й и Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ с териториални звена – осем регионални дирекции „Борба с градушките“ (РДБГ), осъществяваща основните функции на ИАБГ.
Причини:
През одитирания период извършените разходи за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, са в рамките на утвърдените средства по бюджета на Агенцията. Основните месечни заплати на служителите по трудови и служебни правоотношения в ИАБГ са определени при спазване на нормативните изискванията. Установени са несъответствия с изискванията на приложими за дейността нормативни актове. Не са изпълнени изискванията на ПМС № 67 от14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности относно спазване на утвърдената с УП на ИАБГ обща численост на служителите. Въведени са длъжностни наименования за част от служителите на Агенцията, каквито не са предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията, с което не са спазени изискванията на НПКДА. Контролната процедура, свързана с осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите за заплати не е прилагана непрекъснато и последователно през одитирания период. В РДБГ не са определени с вътрешен акт служители, които да осъществяват предварителен контрол за законосъобразност, не е регламентиран ред или процедура за осъществяване на контрола, както и начин на документирането му. В регионалните дирекции на Агенцията не е регламентиран ред или процедура за осъществяване и документиране на предварителен контрол преди извършване на разходите за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения и преди изплащане на средства от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение. Не са определени с вътрешен акт служители, които да осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на разходите. През одитирания период от ИАБГ е проведена една открита процедура по ЗОП и са възложени пет обществени поръчки чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП, при спазване на нормативните разпоредби. По отношение на дейността по възлагане на обществени поръчки са установени несъответствия с приложимата правна рамка за дейността. Действащите през одитирания период вътрешни правила за обществените поръчки не са актуализирани с промените в нормативната уредба в областта на обществените поръчки, както и със структурната промяна в Агенцията. През одитирания период не е регламентиран във вътрешни актове и не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност на решенията и действията, свързани с възлагането на обществени поръчки. Изплатените сумипо сключените през одитирания период договори за доставки, услуги и строителство са в рамките на договорените цени. Актувани са всички 256 имота, предоставени за управление на ИАБГ. Застроените имоти - публична държавна собственост, предоставени на Агенцията не са застраховани, в нарушение на изискването на чл. 12, ал. 1 от ЗДС. За одитирания период в Агенцията няма разработени и утвърдени вътрешни правила, които да регламентират дейността по управлението на предоставените й имоти - държавна собственост. Не са определени конкретни длъжностни лица с възложени функции и отговорности по отношение управлението на имотите и контрола върху дейността, както и не е регламентирано взаимодействието между структурните звена на ИАБГ във връзка с дейността.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националната служба за съвети в земеделието за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Министерство на земеделието и храните
31-12-2012 - 31-12-2013
1 251 000
Успех
НССЗ е създадена през 1999 г. на основание на Закона за селскостопанската академия. НССЗ извършва спомагателна дейност в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, предоставя консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие.
Причини:
За одитирания период общото изпълнение на дейностите е по-голямо от планираните информационни срещи, семинари и други мероприяти за безплатни съветнически услуги, с цел подпомагане трансфера на научни знания и технологии в практиката, осъществени от НССЗ. От проверените ТОО добро годишно изпълнение на показателите е установено в гр. Пловдив и гр. Кюстендил. Незадоволително е годишното изпълнение в ТОО гр. София, поради промени в административния капацитет и слаба заинтересованост на потенциалните клиенти. С утвърждаването на Вътрешни правила за провеждането на информационно – обучителни събития с научни институти, научно – приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии към земеделските стопани и за подбор на лектори за участие в тях се унфицира и подобрява редът и дейността на НССЗ. Създадената организация на дейността създава предпоставка за добро финасово управление. Извършената работа по граждански договори е приета с приемо-предавателни протоколи и платените средства са в съответствие с договорените. Извършените разходи са законосъобразни и в рамките на утвърдения бюджет. Организацията на дейността на „Агрохимичната лаборатория” е в съответствие с управленските решения и вътрешните правила. Контролните дейности за формирането на собствените приходи от агрохимичните анализи са действали последователно и постоянно. Приходите са осчетоводени в съответствие с вътрешните правила, Индивидуалния сметкоплан и утвърдената счетоводна политика на НССЗ. Управленските решения за застраховки на имуществото са в съответствие с нормативните актове и вътрешните правила. Във Вътрешните правила за обществени поръчки, действали през одитирания период, са регламентирани всички етапи в процеса по възлагане на обществени поръчки.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Технически университет – Габрово за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Държавни висши училища
31-12-2012 - 31-12-2013
11 497 586
Некласифициран
ТУ - Габрово е юридическо лице и се ползва с академична автономия в съответствие със ЗВО. Висшето училище е създадено с Решение на 37-мото Народно събрание от 21.07.1995 г. на основата на Висшия машинно - електротехнически институт. Университетът функционира като образователен и научен център в областите на висшето образование – технически, социални и стопански науки.
Причини:
Бюджетният процес е организиран в съответствие със законовите изисквания и вътрешните правила. Изпълнено е изискването на Закона за висшето образование (ЗВО) за определяне на Правила за финансиране на основните звена на ТУ- Габрово и в рамките на общия бюджет за 2013 г. са утвърдени бюджети на университетските звена. При командироването на преподаватели/служители от университета в чужбина, не са прилагани ефективни контролни дейности, като е допуснато да не се представят доклади за извършената работа от командированите лица. Със Заповед на ректора не е определен месечният размер на стипендиите, отпускани във висшето училище, което не е в съответствие с нормативните изисквания. Проверените разходи за външни услуги, капиталови разходи и разходите от средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина, са законосъобразни. От ръководството на университета не са изпълнени част от изискванията на ВПППВОПСД, свързани с представяне на писмена информация за необходимостта от провеждане на обществени поръчки през 2013 г. Не е изготвен предварителен списък на строителството, доставките и услугите, за които следва да бъде организирано провеждане на процедури/възлагания на обществени поръчки. При условията на глава осма “а” от ЗОП, чрез публична покана, са възложени 12 поръчки. При извършената проверка на 8 обществени поръчки, възложени по реда на глава осма “а” от ЗОП, е установено: допуснати технически грешки в обявените стойности и в наименованието на предмета при две от обществените поръчки; неспазване от определените длъжностни лица на методиката за оценка на офертите при една от поръчките. За част от съставените актове за държавна собственост не е извършена актуализация, свързана с промяна в недвижимите имоти. Не е изяснен статутът на имоти, които университета използва, но не притежава актове за собственост.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Комисията за защита на потребителите за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Комисии
31-12-2012 - 31-12-2013
3 627 692
Успех
Комисията за защита на потребителите е държавна комисия към министъра на икономиката и енергетиката. Комисията се състои от трима членове, в т. ч. председател. Членовете на комисията се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. КЗП осъществява своите правомощия като колегиален и постоянно действащ орган.
Причини:
В Комисията за защита на потребителите са разработени и се прилагат основни вътрешни актове, регламентиращи функционирането на Системите за финансово управление и контрол. От ръководството на КЗП е формирана контролна среда, която създава условия за добро финансово управление на публичните средства. Въведените процедури за разделяне на отговорностите, предварителен контрол и системата на двоен подпис са допринесли за разходването на бюджетните средства, в съответствие с нормативните изисквания. Процедурите по изготвяне на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2013 г. – 2015 г. и по съставянето, утвърждаването и актуализирането на бюджета на КЗП за 2013 г. са изпълнени в съответствие с действащите нормативни актове и указаните срокове. Допуснато е служители, заемащи длъжностите младши експерт, старши експерт, главен специалист и специалист в Главна дирекция „Контрол на пазара”, свързани с осъществяването на друг вид дейност, да изпълняват контролни функции, които следва да се извършват от служители на длъжност „инспектор”, както изисква Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Издадена е заповед на председателя на КЗП за изплащане на средства за работното облекло на служителите по трудово правоотношение, която не съответства на изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Сключването на договори и заплащането на възнаграждения на извънщатните сътрудници е в съответствие с нормативните изисквания и Вътрешните правила за сключване на граждански договори с извънщатни сътрудници в КЗП. Извършените командировки в чужбина и изплатените средства по тях са в съответствие с нормативните и вътрешни актове и нормите за командировки при изпълнение на европейските проекти. Управленските решения относно планирането, организацията и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори са в съответствие с разпоредбите на действащите през одитирания период нормативни и вътрешни актове.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Медицински университет - Плевен за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Държавни висши училища
31-12-2012 - 31-12-2013
12 569 177
Провал
Медицинският университет е държавно висше училище, юридическо лице със седалище гр. Плевен и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на образованието и науката (МОН). Университетът съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
Причини:
През одитирания период са сключени 22 договора за научни проекти. В резултат на неефективен предварителен контрол преди извършване на разхода по 4 договора са изплатени 3 465 лв. повече от договорените суми, което е съществено отклонение от договорната рамка за този вид разходи. За текущ ремонт на помещения по четири договора са изплатени суми над договорените. Изплатените допълнително средства е съгласно клауза в договорите, която дава възможност да бъдат възлагани допълнително непредвидени работи чрез писмено възлагане от страна на възложителя. Липсват документи, доказващи непредвидения характер на възложените допълнителни работи. От обобщените одитни заключения за областта на изследване „Бюджетен процес”, изградени въз основа на установените при одита факти и обстоятелства и след извършени оценки по приетите критерии, е установено съответствие по всички съществени аспекти с правната рамка, с изключение на извършени разходи за научни проекти над утвърдените от Академичния съвет размери. При одита е установено, че приетите Правила за възлагане на обществени поръчки в Университета (ПВОП) са в съответствие с изискванията на ЗОП. Създадена е добра организация за планиране на обществени поръчки. Процедурите за възлагане на обществени поръчки са организирани и проведени при спазване на регламентираните в ЗОП принципи. При три обществени поръчки, възложени с процедура по реда на ЗОП, обявленията на възложителя не съдържат изискващото се минимално съдържание. Причината за неспазване на изискванията е, че въведените контролни дейности не са постигнали целите си в рамките на одитирания период. През одитирания период са сключени 4 договора за абонаментна поддръжка на копирна техника на обща стойност 30 028 лв. (без ДДС), без изборът на изпълнител да е предшестван от публикуване на публична покана по глава осма „а” от ЗОП, въпреки че са възникнали основания за това. В резултат на липсата на контролна процедура за обезпечаване на законосъобразното определяне на реда на възлагане на обществени поръчки е установено съществено отклонение от ЗОП и ППЗОП. За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. са отдадени под наем два имота - публична държавна собственост, единият от които без провеждане на търг в нарушение на ЗДС и ППЗДС.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Омбудсмана на Република България за периода от 1.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Омбудсман
31-12-2012 - 31-12-2013
2 366 975
Успех
Съгласно чл. 91а от Конституцията на Република България, Народното събрание избира Омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите. В своята дейност Омбудсманът се подпомага от заместник-омбудсман. В своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал. Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана (ЗО) средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавни и общински органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
Причини:
По отношение на вътрешния контрол е установено, че през одитирания период са прилагани утвърдените вътрешни правила и процедури, свързани с финансовото управление и контрол. Правилата за изграждане на системи за финансово управление и контрол (СФУК) не са актуализирани спрямо настъпилите промени в нормативната уредба и новата организационна структура на институцията, в сила от края на 2012 г. При осъществен мониторинг в края на 2013 г. е установено, че идентифицираните рискове и дейността по тяхното управление не се документират. Констатиран е висок индекс на движение на работната сила (текучество на кадри), като към 31.12.2013 г. незаетите щатни бройки са 8 на сто. В институцията на Омбудсмана не е създадено Звено за вътрешен одит, тъй като бюджетът на организацията е под прага от 5 млн.лв., изискващ създаването на звено, съгласно изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Процедурите по изготвяне на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2013 г. – 2015 г. и по съставянето, приемането и утвърждаването на бюджета на Омбудсмана на Република България (ОРБ) за 2013 г. са изпълнени в съответствие с действащите нормативни актове и указаните срокове. Към 31.12.2013 г. извършените разходи са в размер на 2 366 975 лв., или с 211 025 лв. по-малко от утвърдените по бюджета на институцията. В съответствие с разпоредбите на ЗО и ПОДО, в годишния доклад за дейността на ОРБ за 2013 г. са оповестени резултатите от приключените проверки и жалби, случаите когато намесата му е имала резултат, случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това, направените предложения и препоръки и др. Оповестени са и отделни случаи, при които не е получен отговор от министри или ръководители на други ведомства по молби на ОРБ за проверки по конкретни казуси и преразглеждане на взети решения, случаи с отправени препоръки, когато в редица случаи не са предприемани своевременни действия или същите са от формален характер. Формирани са изводи за извършена значима по обем и сложност дейност при разглеждане на получените сигнали и жалби, оповестена в годишния доклад до Народното събрание и за необходимостта от извършване на анализ от страна на ОРБ относно приложимостта на предвидените в ЗО административно – наказателни разпоредби.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на управленските информационни системи за държавния дълг, държавногарантирания дълг и общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Министерство на финансите
31-12-2012 - 31-12-2013
-
Успех
В настоящия одитен доклад са разгледани информационните системи за управление на държавния, държавногарантирания и общинския дълг, изградени и функциониращи в Министерство на финансите (МФ), а именно система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантирания дълг (SDMS) и Централния регистър на общинския дълг (ЦРОД). Извършен е анализ на стратегията, политиките и процедурите за управление на Информационните технологии (ИТ) в МФ, оценена е ефективността на информационните системи за управление на държавния, държавногарантирания и общинския дълг по отношение на пълнотата на информацията в регистрите и предоставянето на актуална и точна информация на МФ и други национални и международни институции.
Причини:
Създадената информационна инфраструктура в МФ е на съвременно технологично ниво и осигурява внедряването и поддържането на специализирани ИС за управление на държавния, държавногарантирания и общинския дълг. Изградените и функциониращи информационни системи за управление на държавния, държавногарантирания и общинския дълг в МФ съответстват на законовите изисквания, те са ефективни, предоставят актуална и точна информация на МФ и други национални и международни финансови и статистически институции и са обект на непрекъснато усъвършенстване и оптимизация.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и становище по отчета на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за 2013 г.
Българска народна банка
31-12-2012 - 31-12-2013
76 032 000
Успех
Българската народна банка (БНБ) е централна банка на Република България. Органите за управление на БНБ са Управителен съвет (УС), управител и трима подуправители, избрани за ръководители на основните управления. Дейността й се регулира от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), в сила от 10 юни 1997 г.
Причини:
Бюджетните разходи са планирани и отчетени в съответствие със Закона за Българската народна банка (БНБ), Вътрешните правила за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета (ВПСИОБ) на БНБ и при съблюдаване на процедурата за приемане на бюджета и за отчитане на изпълнението му. Управленските решения взети при съставянето, приемането, извършването на вътрешни промени, както и за изпълнението и отчитането на бюджета на БНБ за 2013 г. са последователни и законосъобразни. Бюджетните средства са изразходвани в изпълнение на възложените на БНБ функции със ЗБНБ. Разходите по бюджета са извършени законосъобразно, при спазване принципите за добро финансово управление и са отчетени в съответствие с действащите нормативни актове и вътрешните правила. Отчетът по бюджета на БНБ за 2013 г. е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи и отговаря на изискванията за разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост. Данните, посочени в отчета дават вярна и точна информация за извършените разходи от БНБ при изпълнение на възложените й функции. Въведени са и се прилагат контролни механизми при всички етапи от процеса на управление на съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетните разходи на БНБ. Общата банкова информационна система (ОБИС) - SAP осигурява минимум тройно равнище на контрол и верификация на всеки счетоводен запис и защитава транзакциите от непозволен достъп, с което е предотвратено допускането на съществени грешки при счетоводните записвания. Чрез Основната банкова информационна система (SAP) е осигурен постоянен мониторинг на всички операции и транзакции, както и на движението, документирането и отчитането на информация, свързана с дейността на банката. Създадена е адекватна спрямо нормативните изисквания организация за възлагане на обществените поръчки в БНБ. Разграничени са ясно и точно персоналните отговорности на различните йерархични нива.
Загуби: -

 

Първа | | .. 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | Последна

 

  • a
  • a
  • a