УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Одитен доклад за одит на изпълнението „Административен капацитет на органи за управление на средства от Европейския съюз“ за периода 01.01.2007 г.-31.12.2013 г.
Междуведомствени
31-12-2006 - 31-12-2013
-
Провал
Обект на одита е административният капацитет на органите за управление на средства от ЕС. Европейската комисия приема, че изграждането на капацитет включва три направления на усилията, към които може да е насочена подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - структури и процеси; човешки ресурси; доставка на услуги. В центъра на административния капацитет стоят човешките ресурси и дейностите, свързани с тяхното укрепване и развитие.
Причини:
Преобладаващата част от разработените планови документи не съдържат ясно дефинирани, измерими, характерни, специфични и определени във времето цели, както и показатели за наблюдение и оценка на степента на тяхното изпълнение. Планирането и прогнозирането на необходимия административен капацитет в органите за управление на средствата от ЕС в голяма част от случаите се извършва без наличие на функционален анализ, което създава определени рискове за адекватното планиране на необходимите човешки ресурси и тяхната оптимизация. Управлението на процеса по назначаване на служителите в органите за управление, координация, контрол и одит на средства от Европейския съюз не създава достатъчна увереност за обективността и качеството на подбора при назначаване на държавните служители. Развитието на системата за мониторинг на административния капацитет, в това число в органите за управление, координация, контрол и одит на средства от Европейския съюз, продължава. Въведената информационна система за въвеждане на отчетите за състоянието на администрацията е насочена основно към осигуряване на достатъчна по обем и качество информация за разработване на националните политики по управление на човешките ресурси в публичния сектор. Към 31.12.2014 г. все още липсва Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация, която да се ползва от органите по назначаване за целите на управление на всички процеси, свързани с тази дейност. Дейността на инспекторатите, като орган за осъществяване на административен контрол по реда на чл. 46 от Закона за администрацията, не е достатъчно ефективна по отношение анализа и оценката на корупционния риск за гарантирането на почтеното поведение на държавните служители, в това число на служителите в органите за управление на средства от Европейския съюз.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на дейността на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по управлението на Програмата за развитие на селските райони в частта на ос 4 Лидер и мярка 511 „Техническа помощ” за периода от 01
Министерство на земеделието и храните
31-12-2007 - 31-12-2013
-
Некласифициран
Дирекция „РСР” в качеството си на УО на ПРСР отговаря за управлението и изпълнението на ПРСР по ефикасен, ефективен и коректен начин.
Причини:
Дейността на УО на ПРСР 2007-2013 г. по управлението на ПРСР в частта на ос 4 Лидер през одитирания период е ефективна, като са спазени изискванията на нормативните и вътрешни актове, с изключение на допуснати пропуски и несъответствия на отделни разпоредби, подробно отразени в проекта на одитния доклад. Допуснати са различни по своята тежест пропуски и нарушения на отделни разпоредби на нормативните и вътрешните актове при осъществяването на дейностите по изпълнение на процедурите по отношение на: нормативно осигуряване на прилагането на мерките по ос 4 и стартирането им; проверките за административно съответствие и допустимост, оценки и класиране на заявленията по мярка 41 и под-мярка 431-1; организация и времетраене при избора на МИГ и проекти по мерките от ос 4 Лидер, като във всички елементи на извършването на тези процедури са допуснати значителни закъснения спрямо нормативно определените срокове за обработка на заявленията от УО и Комисиите за избор; недобра управленска практика, водеща до взимането на необосновани и немотивирани решения за промяна в състава на Комисиите за избор на МИГ на двата приема. Допуснатите пропуски и несъответствия през одитирания период се дължат на недостатъчен административен капацитет в дирекция „РСР” и липсата на опит в началото на програмния период, извършените промени в ръководствата на министерството и дирекцията и структурни промени, недобра организация на работа при прилагане на мерките от ос 4 Лидер, непълнота и непрецизност на нормативната уредба за прилагане на мерките. Наред с това от страна на ръководството на МЗХ и дирекция „РСР” са положени усилия за преодоляване на пропуските, като от средата на 2013 г. с натрупването на опит се наблюдава тенденция за подобрение на работата на УО по отношение на дейностите при обработката на документите за одобряване на бюджетите, дейностите и разходите. Извършени са изменения в нормативните и вътрешните актове, с които в известна степенса преодолени установените противоречия. За одитирания период дейността на УО на ПРСР по прилагането на дейностите по линия на техническа помощ е ефективна по отношение на организацията и изпълнението на процедурите по утвърждаване на списъците за дейностите по линия на техническата помощ.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ в частта на изграждане на железопътната инфраструктура по приоритетна ос 1 за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2013 г.
Министерство на транспорта
31-12-2009 - 31-12-2013
-
Провал
Модернизацията, рехабилитацията и електрификацията на железопътната инфраструктура по Трансевропейските транспортни оси (TEN-T) е важна европейска и национална дългосрочна стратегическа цел. Проектите се изпълняват от Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, конкретен Бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси”. Мониторингът по изпълнението на проектите се осъществява от Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт“, Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Причини:
Закъсненията при реализацията на проектите по изграждане на железопътната инфраструктура създават риск от неизпълнение на поставените с Оперативна програма „Транспорт“ стратегически цели за развитие на железопътните превози в Република България. От четири проекта, реализирани по оперативната програма, по приоритетна ос 1 в областта на железопътната инфраструктура, към 31.12.2013 г. е приключено физическото изпълнение на един проект. Съществува риск два проекта да не приключат в рамките на програмния период, което създава предпоставки за загуба на приходи, налагане на финансови корекции от ЕК и утежняване на националния бюджет. Проектите по рехабилитация, модернизация, електрификация и изграждане на железопътната инфраструктура в Република България за програмен период 2007-2013 г. не са изпълнявани ефективно.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на „Мерки за гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението“ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г.
Министерство на труда и социалната политика
31-12-2009 - 31-12-2013
2 996 000 000
Некласифициран
Стратегическата цел на политиката по социалното подпомагане е гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението. Политиката е насочена към лица и семейства, които не са в състояние сами чрез труда си, притежаваното от тях имущество или с помощта на задължените по закон да им осигуряват издръжка, да задоволяват основните си жизнени потребности. За целите на политиката се предвиждат следните мерки - месечни, еднократни и целеви социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семейството.
Причини:
Изградената организационна структура на национално и териториално ниво създава условия за правилно разпределяне на функциите между структурните звена и служителите, за разграничаване на нивата на подчиненост и линиите на докладване, и осъществяването на контрол. Съществуват пропуски в организацията на дейността по изплащане на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семействата по отношение на възлагането на контролни и методически функции върху дейността на ДСП на звена както в структурата на АСП, така и извън нея – ДАЗД, липсата на достатъчно обучения с цел повишаване на капацитета на служителите, несъобразяването на утвърдената численост с натовареността на служителите, наличието на противоречиви указания по прилагането на законовите и подзаконови нормативни актове, което поражда риск за ефективното осъществяване на дейността по предоставяне на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семействата. Създадената информационна среда гарантира адекватното управление на риска от неправилно определяне и изплащане на социалните и семейни помощи или добавки, но не осигурява в достатъчна степен, на национално ниво управлението на националните политики и програми в областта на социалното и семейно подпомагане. При средносрочното и годишно планиране, акцентът е изместен от анализа и оценката на реалните потребности от финансов ресурс за гарантиране на социалната защита на уязвимите групи от населението към възможностите на разполагаемия финансов ресурс, определен за целта. Това ограничително условие, в съчетание с динамичната среда, в която се разработват прогнозите за броя на лицата, подлежащи на подпомагане е предпоставка за разминаване между първоначално определения и фактически необходимия финансов ресурс. Осигурен е достатъчен финансов ресурс за предоставяне на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа на лицата и семействата и не е допуснато лишаване на потребители на помощи и добавки поради липса на средства. Мерките за гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението на страната се изпълняват законосъобразно и ефективно, тъй като: осигурен е необходимият финансов ресурс за предоставяне на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семействата; средства за изплащане на социалните и семейни помощи, интеграционните добавки и финансовата подкрепа за децата и семейството са определени в съответствие с нормативните изисквания. възможно е постигането на заложените в стратегическите документи цели при запазването на темповете на намаляване на броя на лицата, живеещи под линията на бедност, независимо от неизпълнението на част от планираните и наблюдавани индикатори за резултат в утвърдените политики и програми.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на осигуряването на заетост на младежите със средства от Европейския съюз по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г.
Министерство на труда и социалната политика
31-12-2009 - 31-12-2013
-
Провал
Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Основните й функции са: регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа; посреднически услуги за осигуряване на заетост; съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности; участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;
Причини:
В управляващия орган и договарящия орган е създадена организация и са стартирани схеми по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за насърчаване заетостта на младежите. Предвидените дейности по тях се осъществяват със средства за активна политика на пазара на труда от бюджета, както и със средства от Структурните фондове на ЕС. Предприети са стъпки за подобряване на координацията на усилията за осигуряване на младежка заетост, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и от държавния бюджет с одобряването на Националната инициатива „Работа за младите хора в България”. В управляващия орган и в договарящия орган е въведен контрол относно информацията за осигурената младежка заетост и е налична система за наблюдение на индикаторите по схемите за младежка заетост. Усвояемостта по схемите за младежка заетост е висока и индикаторите им се реализират в голяма степен. Дейностите по изпълнение на схемите са предпоставка за постигането на целите. Необходимо е по-голямо акцентиране върху потребностите на пазара на труда, подобряване качеството на стажовете и обученията, широко използване на индивидуален подход и интегриране на усилията (междусекторен и междуинституционален подход ). Неуспехите при справянето с проблема с младежката безработица, се дължат на неефективен и неефикасен подход за преодоляване на причините за слабата активност на младежите, независимо от коректно планираните цели и дейности. Създадената организация от управляващия орган и договарящия орган и предприетите мерки за изпълнение на схемите за младежка заетост през одитирания период са насочени към подобряване на дейностите по схемите и изпълнение на целите на ОП „РЧР”. Независимо от резултатите по отношение на усвояването и постигането на индикаторите по схемите, не е постигнат дългосрочен ефект върху равнището на младежката заетост и негативните тенденции не са преодолени. За новия програмен период усилията следва да се насочат към реално намаляване на младежката безработица.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Областни администрации: Добрич, Силистра, Търговище, Ловеч, Русе, Бургас, Ямбол, Хасково, Пловдив, Кюстендил, Благоевград за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.
Министерски съвет
31-12-2010 - 31-12-2013
1 960 467
Некласифициран
Областните администрации са юридически лица на бюджетна издръжка със седалище – населеното място, административен център на областта.
Причини:
В област за изследване: „Придобиване, управление и разпореждане с имущество“ е установено, че са въведени контролни дейности, с цел осигуряване на съответствие на дейностите с правната рамка. Не всички въведени контролни дейности са изпълнявани постоянно и последователно.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ – Софийска област, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за периода от 01.01.20
Министерство на икономиката и енергетиката
31-12-2010 - 31-12-2013
-
Провал
Одитът на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медни-пиритни руди, чрез добив от находище ''Челопеч'' - Софийска област,представена на ''Дънди Прешъс Металс Челопеч'' ЕАД
Причини:
Налице е нарастване на обема на работа обратнопропорционално на административния капацитет в дирекция „ПРК”, което оказва негативно влияние върху ефективността на контрола по изпълнението на сключените концесионни договори. Честите промени в структурата и състава на дирекцията създават риск за устойчивостта при управлението на дейността и за ефективното й изпълнение. Не са определени изрично длъжностни лица, по смисъла на ЗК и ППЗК, по ред позволяващ персонализиране на отговорностите им, което предпоставя възможност служители от дирекция „ПРК” да докладват за резултатите от извършения текущ контрол пред КК и същевременно да са нейни членове, оправомощени да приемат доклади и решения. По този начин се допуска припокриване на различни по вид отговорности и се компрометира контролът, упражняван от КК върху дейността на длъжностните лица. Съставът на КК е променян четиринадесет пъти, което оказва негативно влияние върху контролната дейност, тъй като крие риск за приемственото и оптимизирано изпълнение на контролните процедури, и за неефективно въздействие върху изпълнението на концесионните договори. Констативните протоколи по извършените конкретни проверки не съдържат информация за извършените конкретни контролни действия и процедури, по които се извършва текущия контрол, което повишава риска за верността и достоверността на констатациите и оценките по изпълнението на КД.Осъществяваният текущ контрол е преимуществено документален. В по-голямата си част той се основава на подадените от концесионера данни, което не гарантира тяхната достоверност и създава риск за формално изпълнение на контролните функции и недостатъчна ефективност от извършването му.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.
Министерски съвет
31-12-2010 - 31-12-2013
-
Провал
Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система е създаден с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2006 г.
Причини:
Регламентите на Закона за ДФГУДПС, основно отнасящи се до приходоизточниците на Фонда и органите на управление, не са резултат на и не са обвързани с ясна дългосрочна държавна политика в областта на гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и подкрепа на пенсионната реформа. Управителният съвет, действащ през одитирания период, е в състав, съответстващ на законовите изисквания за брой членове, образователно-квалификационна степен и професионален опит. Не са спазени изискванията за минимален брой на свикани и проведени заседания на УС. Вътрешните правила и процедури, изискуеми по реда на ЗДФГУДПС и относими основно към регламентиране инвестиционната дейност на Фонда, не са разработени и одобрени от УС на Фонда. Резултатите от оценката на управлението на Фонда не позволяват да се твърди с разумна увереност, че са създадени условия за постигане на основната, законово определена цел на Фонда, в условията на действащата правна рамка и начин на управление.
Загуби: -
Одитен доклад за одит на изпълнение на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013 г.)
Министерски съвет
31-12-2010 - 31-12-2013
329 000
Провал
Националната програма очертава действията на ДАБ, други държавни институции, органи на местно самоуправление и неправителствени организации за създаване на икономически, социални, политически и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество в съответствие с актове от европейското законодателство в областта на миграцията, убежището и интеграцията. С приемането й се цели бежанците да получат равен достъп до права, да им бъде дадена възможност да разгърнат личния си потенциал и да бъдат насърчени усилията им за активно и равностойно участие в икономическия, социалния и културния живот на българското общество.
Причини:
Направени са следните основни констатации, оценки и изводи:
Планираните очаквани резултати от изпълнението на Националната програма, за актуализиране и усъвършенстване на нормативната уредба, определяща правата и задълженията на бежанците, не са постигнати. Утвърдените от председателя на ДАБ Вътрешни правила за прилагане мерките за интеграция на новопризнатите бежанци периодично са актуализирани. В тях са определени размерите на предоставяните финансови помощи, като за периода 2011-2013 г. размерът на финансовата помощ за наемане на жилище и режийни разноски не е актуализиран. Това прави програмата непривлекателна и не мотивира бежанците за участие в нея. Мерките за интеграция на новопризнатите бежанци финансово са обезпечени със средства от утвърдения бюджет на ДАБ за съответната година. Средствата не са предоставени целево. Не е предвиден ръст в размера на финансовите средства в годишните финансови разчети на Националната програма за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., въпреки увеличението на бежанския поток към страната. През периода на тригодишното й действие по бюджетите на партньорите не са планирани и не са отчитани средства за изпълнение на Националната програма, с което не са създадени условия за ефективна интеграция. Не са конкретизирани и определени в документ функциите, отговорностите, формите и сроковете за отчитане работата на партньорите, извън състава на ИК, и с които ДАБ няма сключени договори/споразумения. Липсват предпоставки за търсене на отговорност за неизпълнени дейности. Резултатите, оценките, идентифицираните проблеми от непостигнатото при изпълнението на предходните национални програми не са използвани като полезна база за съставянето на Националната програма. С изпълнението на мерките за интеграция на новопризнатите бежанци е осигуряван ограничен и незадоволителен достъп до голяма част от предвидените финансови помощи.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Превенция и реакция при възникване на горските пожари” за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2013 г.
Междуведомствени
31-12-2010 - 31-12-2013
413 581 000
Некласифициран
На стратегическо ниво, дейностите по превенцията и реакцията при възникване на горски пожари са включени в две национални стратегии за развитие на горския сектор за периода 2006-2015 г. и 2013-2020 г., Стратегическия план за развитие на горския сектор (СПРГС) за периода 2007-2011 г., Националната програма за защита при бедствия 2009 – 2013 г. и Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 г.
Причини:
Осигурена е добра координация и взаимодействие между звената на ГДПБЗН чрез утвърдените вътрешни правила и процедури. Не са разработени правила за координация и контрол в системата на ИАГ и правила за координация и отчитане на дейностите по изпълнение на стратегическите документи, свързани с развитието на горския сектор в МЗХ, което затруднява ефективното изпълнение на възложените функции по опазване на горите от пожари. По време на одита са предприети действия за регламентиране на механизъм за мониторинг и контрол върху изпълнението на стратегическите документи. Осигурена е адекватна подготовка и обучение на служителите чрез система за първоначално и повишаващо квалификацията обучение. Осигуреността с човешките ресурси в системата на ИАГ не е базирана на анализи за необходимостта и разпределението им съобразно спецификата на различните региони. Планирането на необходимите финансови средства за реализиране на дейностите в ГДПБЗН е извършено в съответствие с утвърдения вътрешен ред, но в рамките на предварително определените разходни тавани за първостепенния разпоредител, което не позволява да бъдат отразени реалните потребности. Разработени са стратегически документи за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена на ГДПБЗН, които са базирани на анализи на състоянието на материалното осигуряване на дейността, свързана с горските пожари. Стартирано е изграждането на нова Система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението, която осигурява оповестяването на 35 на сто от населението. За оповестяване на останалите 65 на сто се разчита на старата и ненадеждна, поради изчерпан експлоатационен капацитет, сиренна система.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по горите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Изпълнителни агенции
31-12-2011 - 31-12-2013
60 141 292
Некласифициран
Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните
Причини:
Изпълнението на разходите като цяло е в съответствие с изискванията за спазване на бюджетната дисциплина. Числеността на персонала, длъжностните разписания и работните заплати на служителите, както и изплатените допълнителни възнаграждения, са в съответствие с нормативната уредба. Установени са нарушения при командироване в страната на горски инспектори за осъществяване на контролните им функции. През одитирания период в ИАГ и нейните структурни звена са проведени 341 обществени поръчки, от които 107 открити процедури, 22 договаряния без обявления и 212 възлагания чрез публични покани. Прекратените открити процедури са 13. Общата стойност на сключените договори за възложените поръчки е 29 958 095 лв. без ДДС. Установени са случаи на неспазване на императивни разпоредби при провеждането на процедурите и възлагането на обществените поръчки, изразяващи се в неспазване на срокове за възстановяване на гаранции и за изпращане на информация до АОП; поставяне на изисквания към участниците, даващи предимство или необосновано ограничаващи участието на лица в обществените поръчки, разглеждане оферти на участници, които не отговарят на изискванията за подбор. При извършените проверки за изпълнението на договорите за възложени поръчки е установено, че в по-голяма част от случаите, дейностите, предмет на договорите, са извършени и приети с надлежни документи, в съответствие с договореното, като извършените плащания са в съответствие с договорените цени. Като цяло, дейностите по управление на имотите в системата на ИАГ са в съответствие с правната рамка. При експлоатацията на служебни автомобили са установени нарушения при извършване на командировки и използване на неустановена с технически средства разходна норма за отчитане на гориво.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Държавни предприятия
31-12-2011 - 31-12-2013
13 938 000
Успех
Дружеството е с предмет на дейност: отдаване на недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за жилищни, търговски и административни потребности на Дипломатическия корпус, юридически и физически лица; покупка; строеж или обзавеждане; поддръжка и техническо обслужване на недвижими имоти; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги и всякаква друга незабранена от закона дейност.
Причини:
Организацията на дружеството и изпълнението на решенията на органа, упражняващ правата на държавата, са предпоставки за добро финансово управление. Създаденият ред за документирането и счетоводното отчитане на стопанските операции дава възможност за вземане на своевременни и адекватни управленски решения и позволява осъществяването на финансово-стопански анализ. За 2012 г. и 2013 г. „АДИС” ЕООД приключва с положителен финансов резултат – печалба. Нетната печалба за 2012 г. е в размер на 3 582 хил. лв., за 2013 г. – 2 496 хил. лв. Внесен е дивидент в полза на държавата за 2012 г. – 2 866 лв. и за 2013 г. – 1 491хил. лв. от 1 747 хил. лв. дължим. При формирането на капиталовата структура на дружеството е спазено изискването за добро финансово състояние, постоянният капитал да е по-голям от сумата на нетекущите дълготрайни активи. „АДИС“ ЕООД отчита добри показатели за възвръщаемостта на капитала и връщането на привлечените средства. Системите за финансово управление и контрол за всяка от проверените области са в добро състояние и гарантират постигането на целите на „АДИС” ЕООД. Те осигуряват съответствие с приложимото законодателство, вътрешните правила, надеждност и всеобхватност на финансовата и нефинансовата информация и нейното опазване.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Агенции
31-12-2011 - 31-12-2013
865 366 273
Провал
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие, със специализирани звена – 27 Областни пътни управления и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС).
Причини:
В АПИ са приети през 2011 г. и действат Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от Агенция „Пътна инфраструктура“, с които е създадена добра вътрешна организация за планиране, провеждане и осъществяване на контрол при възлагане и изпълнение на обществените поръчки; за взаимодействието между отделните структурни звена в АПИ, ангажирани с поръчките; за съставяне и архивиране на досиетата за обществените поръчки. Вътрешните правила не са актуализирани своевременно, съобразно настъпилите от 28.02.2012 г. изменения и допълнения в ЗОП, което е създало риск от незаконосъобразни действия при възлагане на обществените поръчки в АПИ по глава осма „а“ от ЗОП. През одитирания период планирането на обществените поръчки е в съответствие с вътрешните правила, с изключение на това, че не е изготвен план - график за 2012 г., с което е допуснато неизпълнение на едно от изискванията, определено във Вътрешните правила. Възложителят е изпратил предварителни обявления до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за процедурите, които е планирал да открие през 2012 г. и 2013 г. и е спазен срока за изпращането им. Контролните процедури в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки са добре разработени и прилагани в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила. В отделни случаи са допуснати нарушения и пропуски, а именно: - по три процедури не може да се изрази увереност за спазване на срока за издаване на решение от възложителя за определяне на изпълнител; за десет процедури не е своевременно изпратена информация за сключен договор до АОП, а за две обществени поръчки- до ОВ на ЕС; при две процедури не е спазен срокът за изпращане на отговори от възложителя по поставени от участниците въпроси; при три обществени поръчки възложителят е поставил в обявлението условия за представяне на документи по чл. 51 от ЗОП, без да е посочил минимални изисквания за техническите възможности на участниците; при една процедура комисията е допуснала до следващите етапи на процедурата участник, въпреки че са били налице основания да бъде предложен за отстраняване.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на образованието и науката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Министерство на образованието и науката
31-12-2011 - 31-12-2013
46 092 000
Провал
Настоящият доклад отразява резултатите от извършения одит на дейността на министъра на образованието и науката по упражняване правата на държавата в търговските дружества (ТД) с държавно участие в капитала. Към 31.12.2013 г. министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в три търговски дружества - „Образование и наука” (ОН) ЕАД, „Студентски столове и общежития” (ССО) ЕАД и „Ученически отдих и спорт” (УОС) ЕАД.
Причини:
Към 31.12.2013 г. в министерството няма ясно регламентиран ред на дейностите по упражняването правата на държавата в търговските дружества. Четири дирекции от общата и специализираната администрация в министерството -дирекция „Правна”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности” (ССД), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки” (ДСОП) и дирекция „Финанси” изпълняват дейности, свързани с търговските дружества. Общо определените функции на тези звена, без ясно дефиниране на взаимоотношенията между тях и разграничаване на отговорностите, затруднява комуникациите, води до невъзможност да се персонализират отговорности, и като цяло създава риск за своевременността и ефективността на взетите управленски решения. В министерството не е създаден регламент за номиниране и избор на членове на Съвета на директорите на дружествата, както и ред за определянето на броя на лицата в тях. През одитирания период министърът на образованието и науката не упражнява своите правомощия във връзка с определянето на визията за развитие на дружествата чрез одобряване на бизнес програмите им, което създава риск при реализирането на ясни политики и насоки за тяхното развитие. През одитирания период членовете на СД на дружествата не спазват задължението си да представят писмени отчети за работата си, както и информация за определените възнаграждения, което е в нарушение на чл. 23 и съответно на чл. 33, ал. 8 от ПРУПДТДДУК. От министъра не са предприети действия за изискване на задължителните писмени отчети, което създава риск за контрола, адекватността и своевременността на решенията му. За одитирания период се наблюдава тенденция на влошаване на финансовия резултат на дружествата, която заедно с идентифицираните рискове от регистрираните одитори застрашава тяхното ефективно функциониране и изпълнение на заложените цели.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българска телеграфна агенция за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Българска телеграфна агенция
31-12-2011 - 31-12-2013
12 995 825
Некласифициран
БТА е юридическо лице на бюджетна издръжка - първостепенен разпоредител с бюджети, със седалище София. Като национален независим информационен институт на Република България БТА осъществява следните дейности: Събира, обработва, съхранява и разпространява в страната и в чужбина информация в текст, образ и звук за политически, икономически, обществени, културни, научни и спортни събития в страната и в чужбина; Разпространява информация в случаи на бедствие, война или други опасности, свързани с живота и здравето на хората; Отразява актове и обръщения на: президента и на вицепрезидента на Република България; председателя на Народното събрание на Република България; министър-председателя на Република България; председателя на Конституционния съд; председателя на Върховния касационен съд; председателя на Върховния административен съд; главния прокурор; председателите на парламентарно представените политически партии и коалиции или оправомощени от тях представители; Осигурява достъпа до информация чрез свои продукти и услуги на: президента и вицепрезидента на Република България; народните представители; министър-председателя на Република България; министрите; съдиите от Конституционния съд; председателя на Върховния касационен съд; председателя на Върховния административен съд; главния прокурор и други.
Причини:
Значителна част от действащата през одитирания период вътрешна уредба в БТА не е актуализирана в съответствие с настъпилите промени в нормативната уредба. От Агенцията не са въведени значими за дейността й вътрешни актове, като част от тях са в процес на подготовка. Пропуски във вътрешната уредба. В БТА не е изградено и действало през одитирания период Звено за вътрешен одит и не е осъществяван предварителен контрол при поемане на задължения за извършване на разходи. Пропуските са отстранени през 2014 г. Тригодишната бюджетна прогноза за 2013 /2015 г. и проектът на бюджет за 2013г. на БТА са разработени и съставени в съответствие с нормативните изисквания и указанията на МФ. От Агенцията не са изготвяни бюджети на БТА за 2012 г. и 2013 г., а със заповеди на генералния директор са утвърдени месечни разпределения на бюджетните средства, които включват и бюджетите на БТА за 2012 г. и 2013 г. От Агенцията не са актуализирани бюджетите. На лице е несъотствие между данните в ОКИ на бюджетите и данните по утвърдените бюджети за съответната година. Постъпилите по бюджета на БТА приходи са законосъобразни и са в съответствие с регламентираните със ЗБТА. През одитирания период не са начислявани неустойки от БТА при закъснението на плащанията за предоставяне на информационни услуги, реклама и наеми, в несъответствие с клаузите по договорите. От БТА не са определени условията за получаване и размерът на допълнително материално възнаграждение и други допълнителни възнаграждения. Разходите за материали и външни услуги са документално обосновани. Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са законосъобразни и са в рамките на предварително изготвените разчети. Спазени са изискванията на ЗДС за застраховане на имотите публична държавна собственост.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на „Ученически отдих и спорт” ЕАД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Държавни предприятия
31-12-2011 - 31-12-2013
9 705 000
Провал
Предмет на дейност на дружеството е: стопанисване и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, експлоатация на спортни съоръжения, представителство и посредничество, туристически, рекламни и други услуги, организиране и провеждане на детски и ученически отдих и спорт и други дейности и услуги, които не са забранени със закон.
Причини:
Взетите управленски решения от СД на ТД и от изпълнителния директор във връзка с организацията, изпълнението и отчитанието на дейностите по управление, стопанисване и поддържане на имуществото на ТД са в съответствие с правомощията им, определени в действащото законодателство. Не са спазени изискванията на ПРУПДТДДУК при определяне размера на възнагражденията на членовете на СД на ТД и на изпълнителния директор на ТД, за периода от м. януари до м. май 2013 г. са начислени и изплатени възнаграждения в по-голям размер от полагащите им се. Членовете на Съвета на директорите и изпълнителният директор не изпълненяват основни свои задължения - разработване и приемане на годишни бизнес програми и представяне на тримесечни писмени отчети за дейността на дружеството пред министъра на образованието и науката, поради което не може да се оцени степента на изпълнение на заложени цели и задачи през одитирания период. Наличието на голям брой неработещи почивни бази – 96, и свързаните с тях разходи за местни данъци и такси, охрана, утежнява финансовото състояние на дружеството. Поради неизпълнение на основния показател по договорите с МОН за осигуряване отдиха на определения брой деца при условията на пълен пансион за предишен отчетен период, размерът на превежданите средства от МОН е намален съгласно погасителен план за възстановяване на получени суми от дружеството през предходни отчетни периоди. Възстановените средства на МОН за одитирания период са с общ в размер 518 587 лв. Налице е увеличаване на неразплатените задължения на дружеството, основно към държавата и общините, както и към доставчици. Включването на ограничителни условия към участниците в две от процедурите за обществени поръчки е довело до подаване на оферти само от един участник и до липса на лоялна конкуренция между отделните субекти.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия по хазарта за периода от 1.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Комисии
31-12-2011 - 31-12-2013
2 893 831
Успех
Държавната комисия по хазарта е създадена със Закона за хазарта (ЗХ) за осъществяване на държавния надзор върху хазарта. Структурата, организацията на работа и числеността на Държавната комисия са определени с Устройствен правилник на ДКХ и нейната администрация. Държавната комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите.
Причини:
През одитирания период дейността по водене, поддържане и съхранение на електронните регистри по ЗХ е осъществена във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията с чл. 17 от ЗХ, в сила от 01.07.2012 г. През одитирания период дейността по изпълнение на договорите, по които са извършени плащания от Държавната комисия по хазарта, попадащи в обхвата на чл. 14, ал. 5 от ЗОП и чл. 2 от НВМОП (отм.) е осъществена във всички съществени аспекти в съответствие със законовите изисквания и вътрешните правила. През одитирания период дейността по съхраняване, бракуване и унищожаване на иззето игрално и комуникационно оборудване, отнето или придобито в полза на държавата е осъществена във всички съществени аспекти в съответствие с чл. 94, ал. 1 от Закона за хазарта, в сила от 01.07.2012 г. През одитирания период дейността по изпълнение на приходите от издаване на лицензи за хазартна дейност е осъществена във всички съществени аспекти в съответствие със законовите изисквания с изключение на установено съществено по характер частично несъответствие от изискванията на правната рамка.
I, т. 2 и т. 3 от Част трета на одитния доклад. През одитирания период дейността по осъществяване на контрол по спазването на ЗХ е осъществена във всички съществени аспекти в съответствие със законовите изисквания. През одитирания период дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки е осъществена във всички съществени аспекти в съответствие със законовите изисквания, с изключение на установени съществени по характер, частични несъответствия с изискванията на правната рамка, описани в раздел III, т. 4.2.1 и т. 4.2.4. от част трета на одитния доклад.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на „Образование и наука“ ЕАД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
Държавни предприятия
31-12-2011 - 31-12-2013
6 952 000
Провал
Образование и наука “ ЕАД е акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала държавата, представлявана от министъра на образованието и науката. Органи на управление на „Образование и наука” ЕАД, съгласно учредителния акт, са Общо събрание, чийто правомощия се упражняват от едноличния собственик на капитала и Съвет на директорите, който избира изпълнителния директор и го упълномощава да представлява дружеството през одитирания период.

Причини:
"Общото събрание на дружеството и Съветът на директорите са допуснали при изпълнение на правомощията си през одитирания период несъответствия и отклонения спрямо изискванията на действащите нормативни актове. С допуснатите отклонения от органите на управление, едноличният собственик на капитала на дружеството не е оптимизирал условията за повишаване ефективността от дейността на дружеството и е предпоставен риск за ефективността на работата на СД, който не се е реализирал. Бизнес програмите на дружеството за двете години на одитирания период дефинират оперативни цели съотносими към тези, предвидени в стратегията за развитие на дружеството. Стратегията и програмите не съдържат нормативно регламентираните конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление следва да осигурят. Оперативните цели предвидени в бизнес програмите са изпълнени в основните направления. Дейността на дружеството е обективно затруднена от действащата нормативно регламентирана система за одобрение и полиграфическа изработка на учебници и учебни помагала, финансирана от централния бюджет, за безвъзмездно ползване от ученици от първи до седми клас. Резултатността от управлението на дейността на дружеството, оценена чрез сравнителен анализ на система от финансови показатели, показва нарастване на материалоемкостта и трудоемкостта на продукцията, намаление на финансовия резултат и липса на реална възвръщаемост на капитала и активите. Не е изготвен анализ за установяване влиянието на факторните променливи, довели до констатираните финансови съотношения и стойности на финансови показатели. Допуснати са несъответствия спрямо регламентираните от Наръчник по качество етапи на документиране процеса на управление на качеството при изпълнение поръчките на клиентите, които са несъществени и не предпоставят риск за дейността на дружеството. Установени са непълноти и неточности в Наръчника по качество на регламентите за управление на доставките на суровини и материали, което затруднява оперативното управление на процеса. Не са утвърдени и не се прилагат вътрешни правила за регламентиране процеса на управление и разпореждане с имуществото на дружеството, което предпоставя риск за редовността и правилността на процеса, който риск се е реализирал през одитирания период - допуснати са системни грешки при осъществяване на контрола върху изпълнението на договорите за отдаване под наем на помещения поради невъведени и функциониращи контролни механизми. Не са регламентирани във вътрешни актове принципите за осигуряване на икономичност, ефективност и оптималност на финансовото управление на дружеството. При прилагането на установената практика не са допуснати неоторизирани плащания.
Загуби: -
Полски Тръмбеш
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
9 705 321
некласифициран
Съответствие на управленските решения при придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинската собственост на община Полски Тръмбеш
Причини:
Не са прилагани регламентирани адекватни контролни дейности. В приетите подзаконови актове, регламентиращи предмета на дейност на две общинските предприятия е допуснато изпълнение на едни и същи дейности. Управленските решения в областта придобиване и разпореждане с общински имоти, включително учредяването на ограничени вещни права върху имоти – общинска собственост, като цяло са в съответствие с приложимото законодателство и вътрешните актове.
Загуби: -
Родопи
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
14 907 666
Провал
Съответствие при изпълнението на бюджета и действията при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори в Община Родопи
Причини:
"Приходите по бюджета за 2013 г. не са планирани реално, съобразено с облога по партидите на данъкоплатците и несъбраните данъци и такси.
Не са разработени анализи или калкулации на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугите за местни такси. Нарушени са законовите изисквания и от възложителя не са приети Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. "
Загуби: Част от доклада е изпратена до прокуратурата

 

Първа | | .. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | Последна

 

  • a
  • a
  • a