УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по лозата и виното за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Изпълнителни агенции
31-12-2013 - 31-12-2014
1 732 029
Провал
Изпълнителната агенция по лозата и виното е юридическо лице със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните. Агенцията извършва дейността си на основание ЗВСН и осъществява контрол по отношение на лозовите насаждения, гроздето предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино и вината.
Причини:
В одитираната област „Изпълнение на разходната част на бюджета“ са установени съществени отклонения и несъответствия от нормативните изискванията по отношение на управлението на човешките ресурси, а именно: назначени/преназначени са на друга длъжност служители без необходимото образование, неотговарящи на изискванията за заемане на длъжността; назначени/преназначени са на друга длъжност служители, които не притежават необходимия минимален професионален опит в изискуемата професионална област; повишени са в длъжност служители без провеждане на конкурентен подбор; извършено е повишаване в ранг без наличие на основание за това; на служители без стаж, постъпили за първи път на държавна служба, органът по назначаването е присвоил по-висок от изискуемия ранг; назначен е като държавен служител на длъжност „главен инспектор“ служител без завършено висше образование. Не са утвърдени вътрешни правила, регламентиращи управлението на човешките ресурси. Във вътрешните правила на Агенцията не е регламентиран ред за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на процедурите по назначаване и повишаване в ранг и длъжност на служителите от администрацията на ИАЛВ. Не е ефективен осъщественият вътрешен контрол. В областта на изследване „Придобиване, управление и разпореждане с имоти и движими вещи – държавна собственост“ е установено съществено отклонение от изискванията на ЗФУКПС и ЗДС. За одитирания период не са утвърдени Вътрешни правила за управление и стопанисване на имотите.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие на Дирекция за национален строителен контрол за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
31-12-2013 - 31-12-2014
8 547 611
Некласифициран
ДНСК е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).[1] Дирекцията за национален строителен контрол се ръководи и представлява от началник. Дирекцията за национален строителен контрол се ръководи и представлява от началник.
Причини:
През одитирания период конкурсите за подбор и назначаване на работа на служители по служебни правоотношения са провеждани в съответствие с правната рамка. Основните месечни заплати на служителите по служебни правоотношения, назначени през одитирания период в ДНСК и допълнителните възнаграждения са определени при спазване на нормативните изискванията. Разходите за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски, както и разходите за външни услуги са документално обосновани. Контролните процедури, свързани с осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите са прилагани непрекъснато и последователно през одитирания период. Извършени са разходи за пощенски услуги, фиксирани телефонни услуги и за почистване на административните сгради на ДНСК, без провеждане на процедура или възлагане чрез публична покана, въпреки наличието на основания за това, в нарушение на разпоредби на ЗОП. През одитирания период не е въведен контролен механизъм, осигуряващ своевременното планиране на обществени поръчки, организиране и провеждане на процедури и възлагания чрез публична покана по ЗОП, както и законосъобразния избор на ред за възлагането им.През одитирания период в ДНСК са проведени две открити процедури и осем възлагания чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, при спазване на нормативните изисквания, с изключение на възлагането на обществената поръчка за застраховане на служителите и имуществото на ДНСК. Действащите през одитирания период вътрешни правила за обществените поръчки не са актуализирани с промените в нормативната уредба. По време на одита същите са изменени и допълнени с правила относно поддържането на профила на купувача. При една обществена поръчка, възложена чрез открита процедура и при възлаганията чрез публични покани са допуснати несъответствия на документациите с нормативните изисквания, поради липсата на контролна дейност по отношение на изготвените документи. Изплатените суми по сключените през одитирания период договори за обществени поръчки са в съответствие с договорените цени. Въведена е добра практика за всеки сключен договор да се определят лица, които да осъществяват контрол по изпълнението.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Конституционния съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Kонституционен съд
31-12-2013 - 31-12-2014
2 131 331
Некласифициран
Съгласно чл. 1 от ЗКС, Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията на Република България и е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Седалището на съда е в гр. София. Конституционният съд има самостоятелен бюджет, съгласно чл. 3 от Закона за Конституционния съд. Председателят на съда е първостепенен разпоредител с бюджет, по смисъла на чл. 11, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).
Причини:
Разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения са извършени в съответствие с разпоредбите на Закона за Конституционния съд, Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. При тестовете на контроли е установено, че по отношение на служителите от администрацията на съда не са регламентирани правила за подбор при назначаване, както и за оценка на трудовото им изпълнение (атестация), отчитащи спецификите на институцията. Изплатените допълнителни средства за постигнати резултати от труда са в рамките на допустимия годишен размер, в съответствие с реда, определен във Вътрешните правила за организация на работната заплата. Осъществен е предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите за заплати и преди изплащане на допълнителните възнаграждения. Извършените разходи, свързани с издръжката на Конституционния съд са обосновани документално, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и са присъщи на дейността на институцията. Не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди извършването на голяма част от разходите, при неспазване на чл. 13 от ЗФУКПС и изискванията на Вътрешните правила за изграждане на СФУК. В действащите вътрешни правила не е регламентирано изискване за документиране на инициирането на разходите, с цел осигуряване на проследимост на процесите. Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и на нематериални дълготрайни активи (НМДА) - програмни продукти и лицензи, са обосновани документално съгласно изискванията на ЗСч, като за придобитите активи са съставени приемо – предавателни протоколи. Установено е, че не е предвиден регламент за изготвяне на иницииращи документи относно необходимостта им, поради което такива документи не са изготвяни. Не във всички случаи е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди извършването им.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на централния бюджет и на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на финансите
31-12-2013 - 31-12-2014
-
Некласифициран
Министърът на финансите изготвя годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет по показателите, по които е приет, и отчета на консолидираната фискална програма въз основа на годишните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет и отчета на централния бюджет
Причини:
Управлението и контролът на процесите по изготвяне и представяне на отчета за изпълнението на ЦБ и на отчета за изпълнението на ДБ са в съответствие с правната рамка във всички съществени аспекти, с изключение на превишаването от някои ПРБ
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и Становище по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Национална здравноосигурителна каса
31-12-2013 - 31-12-2014
-
Некласифициран
Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице със седалище София и осъществява задължителното здравно осигуряване, което включва управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности. Органи за управление на НЗОК са Надзорния съвет и Управителя на НЗОК. Националната здравноосигурителна каса изготвя бюджет, който е финансов план за набиране и разходване на паричните средства, отделен е от държавния бюджет и се приема с годишен Закон за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК).
Причини:
Спазени са изискванията на правната рамка относно изготвянето и одобряването от Надзорния съвет на отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2014 г., с изключение на това, че отчетът не е подписан от управителя на НЗОК, с което не е спазено изискването на чл. 19, ал. 7, т. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). . Изготвеният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г. съответства по структура и съдържание на ЗБНЗОК за 2014 г. Отразените в отчета приходи, разходи и трансфери съответстват по характер на нормативно определените. Не е спазено изискването на чл. 30, ал. 1 от ЗЗО за внасянето на отчета в Народното събрание чрез министъра на здравеопазването и Министерски съвет не по-късно от 30 юни следващата година.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и Становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Национален осигурителен институт
31-12-2013 - 31-12-2014
-
Успех
Националният осигурителен институт е юридическо лице със седалище гр. София. Първостепенен разпоредител с бюджета на ДОО е управителят на НОИ, а второстепенни разпоредители в Териториалните поделения (ТП) на НОИ са техните директори. Контрол върху дейността на НОИ се осъществява от Надзорния съвет на НОИ. Набирането на финансовите средства, необходими за покриване на разходите на общественото осигуряване е от: осигурителни вноски, които се събират от Националната агенция за приходите (НАП); постъпления от глоби, санкции, наказателни лихви и други неданъчни приходи, като набраните средства не се капитализират. В края на всяка календарна година се установяват постъпленията и направените разходи, като действа принципът на солидарността.
Причини:
Осигурителните приходи по бюджета на ДОО за 2014 г. са преизпълнени с 0,9 на сто, което се дължи на преизпълнение на приходите от осигурителни вноски с 1,4 на сто. Постигната е икономия като получената допълнителна субсидия от ЦБ за покриване на недостига от средства е с 2,9 на сто по-малко от предвидената. Превишението на разходите за пенсии се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми към пенсиите през 2014 г., които не са предвидени в ЗБДОО за 2014 г. Установените дефицити по фондовете „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство” и „Безработица” са финансирани с постигнатите излишъци по бюджетите на фондовете „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, „Трудова злополука и професионална болест” и бюджета на НОИ.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и Становище на Сметната палата по отчета на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Българска народна банка
31-12-2013 - 31-12-2014
73 518 000
Успех
Българската народна банка е централна банка на Република България и дейността й се регулира от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ). Органи за управление на БНБ са Управителният съвет (УС), управителят и тримата подуправители, избрани за ръководители на основните управления.
Причини:
Съществува съответствие във всички съществени аспекти за област„Управление на процесите по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджетните разходи на БНБ”. Резултатите от изпълнените тестове по време на одита показват, че областта на изследване е в съответствие с правната рамка и е извършвана в условията на адекватни и ефективни контролни механизми, интегрирани в информационната система на БНБ. Вътрешните актове, регламентиращи процесите по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджетните разходи на БНБ са достатъчни, пълни и отговарят на действащата през одитирания период нормативна уредба. Управленските решения, взети в процесите на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджетните разходи на БНБ са последователни и законосъобразни, адекватни спрямо целите на банката.Извършените разходи по бюджета на БНБ са отразени в счетоводните регистри при спазване на нормативните изисквания за достатъчност и законосъобразност на разходооправдателните документи. Управлението на процеса по възлагане на обществени поръчки през одитирания период е в съответствие с правната рамка във всички съществени аспекти, с изключение на непроведени обществени поръчки за гориво, ремонт на автомобили и мобилни телекомуникационни услуги, при наличие на основание за това. При провеждането на три открити процедури по ЗОП е установено: неполагане на дата от възложителя при приемане на протокола от работата на комисията, неправилно определяне на годините, доказващи специализиран оборот, и определяне на гаранция за изпълнение, като процент от прогнозната стойност на поръчката.
Загуби: -
Стамболийски
Общини
31-12-2012 - 01-10-2014
8 964 907
Провал
Съответствие на управленските решения при обществени поръчки и изпълнението на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинската собственост в Община Стамболийски
Причини:
"В съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) са приети вътрешни правила за обществени поръчки, които съдържат изчерпателна регламентация в съответствие с изискванията на ЗОП
При една процедура комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (КРОКО) не е изискала обосновка и не е извършила анализ на офертите на участниците по реда на ЗОП, в резултат на което е постановено решение на Върховен административен съд (ВАС) за повторно извършване на действията от комисията.
Възлагането на строителни дейности с еднороден характер и дейности по чистотата на търговско дружество с изцяло общинско участие, както и сключване на отделни договори за доставки и услуги без възлагане по реда на ЗОП не са в съответствие със законовите изисквания.
Застроените имоти - публична общинска собственост са застраховани. Отдадените под наем имоти - публична общинска собственост са застраховани за сметка на общината.
Отдаването под наем на жилищни имоти е в съответствие с вътрешната уредба, с изключение на това, че в договорите за наем не е посочен срок на действие и при сключването на анекси към договорите не е приложена вътрешната уредба на общината.
Предприемани са действия за събиране на дължимите наеми, но не са начислявани неустойки съобразно сключените договори.
Контролът върху дейността на търговските дружества с изцяло общинско участие е в съответствие със законовите изисквания и вътрешната уредба на общината.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнение на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г. за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2014 г.
Министерство на земеделието и храните
31-12-2007 - 30-06-2014
-
Провал
Общата селскостопанска политика (ОСП) се състои от група правила и механизми, които регулират производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз, като се обръща повишено внимание на развитието на селските райони. Целите на Общата селскостопанска политика на ЕС са свързани със субсидиране на производството на основни земеделски продукти за осигуряването на хранителна обезпеченост, приемлив стандарт на фермерите, качествени храни за потребителите на разумни цени, запазване европейското наследство в селските райони и спомагане опазването на околната среда.
Причини:
Целите на мярката са обективни и са обвързани с общите цели, заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007-2009 г., съответстват на приложимите европейските регламенти и проектния фиш за разработване на мярка 112. Не са определени цели и показатели за насърчаване на устойчива заетост за младите хора в земеделието и за придобиване на професионални знания и умения, предвид проблемите, обуславящи необходимостта от мярката и очакваните ползи от изпълнението й. В Правилата за работа на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.) не са разработени процедури за: програмиране на мерките по Програмата, разработване на критерии за оценка, както и за изменение на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.), в т. ч. в частта на мярка 112. Подходът за поставяне на сложни изисквания по отношение на бизнесплана и значителен обем на изискуемата при кандидатстване документация не е подходящ за ефективен избор и изпълнение на проекти предвид целите на мярката, характера на подпомаганите дейности и профила на бенефициентите, част от които живеят в малки населени места, със затруднен достъп до информационни средства. Не са спазвани регламентираните с Наредбата срокове за одобряване на заявленията за подпомагане на кандидатите поради лоша организация на работа в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, липса на административен капацитет и др. С въвеждане на децентрализираната процедура, срокът за одобряване на проектите е намален от 7-10 месеца на 4-6 месеца, но ръчно въвежданата информация от заявленията в ИСАК поради липсата на електронно подаване на заявленията, не позволява оптимизиране на работата на Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Критериите за прием по мярката са изменяни съществено за периода от 2007 г. до 2013 г., което не осигурява съпоставимост на проектите на бенефициентите и е в противоречие с принципите за равнопоставено третиране.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на контролната дейност по безопасност на храните” за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2014 г.
Агенции
31-12-2009 - 30-06-2014
-
Провал
Българската агенция по безопасност на храните извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
Причини:
. В началото на 2011 г. е извършена коренна промяна в концепцията за организация и управление на официалния контрол по безопасност на храните. Обединяването на множеството компетентни институции и създаването на нов единен орган за официален контрол в лицето на Българска агенция по безопасност на храните е съпроводено с необходимост от време за адаптация на системата спрямо новите условия. През одитирания период не са осигурени в достатъчна степен необходимите предпоставки за ефективно осъществяване на дейността. Официалният контрол върху безопасността на храните не е осигурен цялостно на подзаконово ниво, а липсата на необходимия финансов ресурс възпрепятства не само текущата дейност, но и възможностите за последваща проверка за изпълнение на предписанията. Наложената практика за осигуряване на допълнителни бюджетни средства текущо в хода на бюджетната година не способства за прецизно планиране и ефективно осъществяване на контролната дейност по безопасност на храните. Същевременно установените слабости, свързани с неизготвяне на анализи за необходимите финансови и материални ресурси от част от ОДБХ затрудняват обективното финансово планиране на ниво БАБХ. и липсата на адекватно допълнително финансово стимулиране на служителите в БАБХ създават корупционни рискове, предвид спецификата на дейността и нивата на основните възнаграждения в публичния сектор. Липсата през одитирания период на анализи за необходимия административен ресурс, който да отчита спецификите на обектите за контрол на всяка ОДБХ поражда риск за неадекватно разпределение на инспекторите. Като цяло в проверявания период не е постигната целта на Стратегията за развитие на информационните технологии в Българската агенция по безопасност на храните за периода 2012 – 2014 г. за изграждане на „Интегрирана информационна система“, която да обхваща информационните й потоци и дейности.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2014 г.
Министерство на здравеопазването
31-12-2009 - 30-06-2014
399 720 000
Провал
Спешната медицинска помощ е елемент от цялостната система на здравеопазване в Република България. Осигуряването на достъп на населението до спешна медицинска помощ е първостепенна грижа и задължение на държавата.Спешната медицинска помощ се осъществява от центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и от спешните отделения към лечебните заведения, които следва да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, включително и при спешни състояния.
Причини:
Приети са множество стратегически документи на различни нормативни основания, в целите на които е заложено подобряване на дейността по оказване на спешна медицинска помощ. Не са постигнати очакванията за подобряване на качеството и ефективността на оказваната на пациентите спешна медицинска помощ в резултат на изпълнение на мерките и дейностите, заложени в документите. изпълнение на мерките и дейностите, заложени в документите. Териториалното разпределение на структурите за спешна медицинскапомощ – ЦСМП и филиали към тях са в съответствие с административното деление на страната. Изградената структура на системата за спешна медицинска помощ осигурява относително равномерно покритие на структурите й на територията на цялата страна. Същевременно при съществуващите структура на ЦСМП, особеностите на географското положение, пътната инфраструктура и релефа е налице неравнопоставеност на част от населението по отношение на времето за достъп до спешна медицинска помощ. Общо 152 780 души в 523 населени места са със затруднен достъп до спешна медицинска помощ, като те съставляват средно 8 на сто от жителите на тези населени места. Редът за откриване, закриване и релоциране на ФСМП не е регламентиран. Не са въведени стандарти за териториално разпределение на структурите за спешна медицинска помощ. Налага се актуализиране и въвеждане в действие на Националната здравна карта, както и приемане на критерии и стандарти за териториално разпределение на структурите за спешна медицинска помощ и преразпределение на районите на обслужване и местоположение на филиалите на ЦСМП. Броят и съставът на екипите от лекари и други медицински специалисти е в съответствие с минималните изисквания на Медицинския стандарт „Спешна медицина“, с изключение на ЦСМП София-град, където са заложениедва две третиот броя на необходимите екипи по минималните изисквания на стандарта, а фактически населението на района се обслужва от медицински екипи, които достигат едва наполовина тези изисквания. Не е изпълнено и условието лекарите без специалност в срок до една година от постъпване на работа да предприемат действия по започване на специализация по спешна медицина или по друга клинична медицинска специалност. Независимо от положените от Министерството на здравеопазването усилия за повишаване на заплатите на персонала от ЦСМП за одитирания период те остават неадекватни и недостатъчно мотивиращи за рисковите условия на труд, високото напрежение и професионалните изисквания към медицинските специалисти. Специализираният медицински транспорт и апаратурата, необходими за оказване на спешна медицинска помощ са морално и физически остарели, което създава рискове за оказванена адекватна медицинска помощ. Няма разработени програма и единни критерии за тяхното обновяване. За одитирания период не са разчетени достатъчно средства за обновяване на медицинския транспорт и апаратурата.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на „Проекти за енергийна ефективност на жилищата и жилищните сгради в България през периода 2012 г. – 2015 г.“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
31-12-2011 - 30-06-2014
12 467 285
Провал
Предмет на одита са изпълняваните в рамките на схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” проект „Енергийно обновяване на българските домове” и проект „Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, както и Фонд за жилищно обновяване, създаден в рамките на схема „Подкрепа за създаване на инструмент за финансов инженеринг Фонд-мениджър за жилищна политика”.
Причини:
Неизползването на придобития от демонстрационния проект опит, закъснялото планиране на схемите, значителното намаляване на стойността на проект ЕОБД при запазване на целевите стойности на индикаторите и критичното доближаване на сроковете за изпълнение на проектите до крайният срок за извършване на плащания за програмния период 2007-2013 г. застрашават изпълнението на проектите и увеличават риска от непостигане на целите им. Капацитетът от експерти в ДЖП, ВИДЖП, проектни мениджъри и експерти от общините, ангажирани в организацията и управлението на проектите към 30.06.2014 г. е достатъчен и е предпоставка за навременно и адекватно изпълнение на дейностите по проектите. Липсата на регулярна и адекватна комуникация между участниците в изпълнението на проектите на комуникация между различните управленски нива, на коректно и редовно докладване и на документална следа прави изключително трудно и поставя в риск изпълнението на проектите. Осигурени са необходимите финансови ресурси за изпълнение на проектите за енергийна ефективност на жилищните сгради чрез създаване на механизми за финансиране на самоучастието на собствениците, своевременно извършване на плащанията и минимизиране на размера на неверифицираните разходи. Предоставянето на банката, управляваща ФЖО, на всички средства в размер на 12 467 285 лв. непосредствено след подписването на договора, без това да е обвързано с темповете на отпускане на заеми и гаранции от фонда, одобряването на ускорено усвояване на стандартната такса от банката, липсата на анализ на въздействието на промяната на схемата на финансиране на проект ЕОБД върху функционирането на ФЖО и липсата на индикации/постъпки за промяна на условията на договора с изпълнителя след намаляване наполовина на самоучастието на собствениците показва, че рискът от загуба на средства не е оценен и не са предприети мерки за минимизирането му. Установените пропуски в Методологията и СФУК по отношение на процедурите за мониторинг и контрол, неспазването на съществуващите процедури и изисквания и липсата на реакция от страна на конкретния бенефициент на идентифицираните проблеми правят извършвания мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите неефективен. Проектите за енергийна ефективност на жилищните сгради не се изпълняват ефективно в периода 01.01.2012 г. – 30.06.2014 г. предвид: планирането на късно обявяване на схемите; съществено намаляване на стойността на проект ЕОБД при запазване на целевите стойности на индикаторите; критично доближаване на крайните срокове за изпълнението на проектите до крайният срок за извършване на плащания за програмния период 2007-2013 г.; крайно незадоволително изпълнение на дейностите по консултиране, подпомагане и изпълнение за обновяване за енергийна ефективност довело до нулево изпълнение на индикаторите за резултат, продукт и въздействие; и неефективен мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите.
Загуби: -
Русе
Общини
31-12-2012 - 30-06-2014
208 583 001
Провал
Съответствие при администрирането и разходването на приходите от местни данъци и такси и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на Стратегията за общинска собственост в община Русе
Причини:
"При одита на дейността по администриране на местните приходи от данъци и такси е установено: Не са въведени ред и начин за осъществяване и документиране на контрола върху по-голямата част от дейностите по администриране на местните данъци и такси (МДТ).
Нарушени са утвърдените вътрешни процедури за годишно планиране на обществените поръчки.
При одита на дейността по придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост е установено: Във вътрешните актове, регламентиращи управлението и разпореждането с общинско имущество са установени непълноти, неточности и текстове, които са в несъответствие със законовите разпоредби и структурата на общинската администрация. При определяне на застроените имоти - публична общинска собственост, подлежащи на застраховане за 2013 г. и 2014 г. е завишена стойността на Спортен комплекс „Локомотив“ с 10 000 000 лв., в резултат на което е заплатена по-висока застрахователна премия.
Загуби: -
Свищов
Общини
31-12-2012 - 30-06-2014
29 758 590
Некласифициран
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в Община Свищов
Причини:
"Допуснати са нарушения при прилагането на действащото законодателство в областта на възложените обществени поръчки по реда на ЗОП Заведени са регистри за имотите - публична и частна общинска собственост, в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешните актове.
Не са приети и утвърдени Вътрешни правила за административно обслужване и контрол на дейността по: надзор и актуване на имотите, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост Не са предприети действия през одитирания период за изпълнение на задължения от наематели и арендатори, произтичащи от клаузи в сключените договори.
Управленските решения в областта придобиване и разпореждане с общински имоти, включително учредяването на ограничени вещни права върху имоти – общинска собственост, като цяло са в съответствие с приложимото законодателство и вътрешните актове.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
Българско национално радио
31-12-2012 - 30-06-2014
67 034 554
Провал
Българското национално радио е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, чийто генерален директор е първостепенен разпоредител с бюджет. БНР е национален обществен доставчик на радиоуслуги, който осъществява радио дейност на основание Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
Причини:
"Управленските решения при планирането, организацията и провеждането на обществени поръчки са в съответствие с Правилника за възлагане на обществени поръчки в БНР, с изключение на три обществени поръчки, при които са установени съществени несъответствия с правната рамка, в т.ч.: в нарушение на чл. 8, ал. 1 от ЗОП (отм.) при възлагане за „Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“ в резултат на неподадена в срок заявка за обществената поръчка, възложителят е сключил договор по реда на глава осма „а” от ЗОП (отм.) (публична покана) при наличие на основание за открита процедура, а за обществена поръчка с предмет ”Придобиване на постоянно право на ползване на лицензи, чрез опция за изкупуване по текущото корпоративно абонаментно лицензионно споразумение на Майкрософт за нуждите на БНР”изборът на процедура на договаряне без обявление е извършен без да са налице предпоставките по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.).В обявлението на обществена поръчка с предмет „Разработка, развитие и поддържане на интернет портала на БНР – bnr.bg“, не се съдържат изисквания към участниците за ключови експерти, като част от критериите за подбор. Същите са посочени само в документацията за участие, с което е нарушен чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (отм.). Проверените разходи за външни услуги, материали и дълготрайни материални активи са извършени в съответствие с нормативните изисквания. При разходване на средствата са прилагани регламентираните във вътрешните правила основни контролни процедури за разделяне на отговорностите, предварителен контрол и система на двойния подпис.
При проверката на управлението на стопанисваните имоти е установено, че досиетата на имотите се съхраняват в Дирекция „Правна и човешки ресурси”, като за всички недвижими имоти - държавна собственост, предоставени за управление на БНР са издадени актове за държавна собственост от компетентния орган. През одитирания период е отдадена под наем част от сграда - публична държавна собственост, на територията на гр. София, предоставена за управление на БНР. Процедурата за отдаване на имота под наем чрез търг с тайно наддаване и определената наемна цена са в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и правилника за прилагането му. В осъществяването навътрешния контролв БНР през одитирания период са прилагани вътрешни правила и процедури за финансово управление и контрол,утвърдени с Наръчник за системите за финансово управление на БНР (НСФУК) от 2004 г. Оценката за състоянието на системата за финансово управление и контрол на БНРвъз основа на резултатите от изследваните области при одита, показва, че в определени нейни части - най-вече в областта на възлагане на обществени поръчки, системата не е била напълно ефективна и се нуждае от подобряване, което може да бъде постигнато чрез въвеждане на допълнителни контролни дейности, актуализация, прецизиране и оптимизиране на вече въведените контролни дейности."
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
Министерство на икономиката и енергетиката
31-12-2012 - 30-06-2014
70 046 961
Провал
Одитът за съответствие при финансовото управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) е извършен в изпълнение на одитна задача № 210 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2014 г. Одитиран обект при одита е изпълнението на дейността и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК), които са оценени спрямо изискванията на правната рамка и договорите и ефективността на вътрешния контрол.
Причини:
Неспазване на нормативно определения срок за заплащане на цената при осъществени продажби. В несъответствие с нормативните изисквания в договорите за покупко-продажба са предвиждани срокове за плащане, а не би следвало, доколкото плащането вече трябва да е извършено преди сключването им. Не е осъществяван ефективен предварителен контрол за законосъобразност, в резултат на което е допуснато провеждане на търг с явно наддаване за по-голямо количество оборудване от взетото решение на УС на ДП „РАО“. На проведения търг не са се явили кандидати и активите не са продадени. Не са изпращани доклади в едномесечен срок от сключване на договорите за продажба на движими вещи до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В област на изследване „Обществени поръчки” при възлагането на поръчките и при изпълнение на сключените въз основа на тях договори са установени несъответствия в някои съществени аспекти. Управленската инструкция „Организация на режима за възлагане на обществени поръчки“, в сила от 27.05.2013 г., не регламентира въпроси, свързани с планирането на потребностите от обществени поръчки, което е в несъответствие с чл. 8б от ЗОП (отм. ). Провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки съответства на приложимите нормативни разпоредби, с изключение на установени нарушения, изразяващи се в неспазване на императивни разпоредби на ЗОП: възстановяване на гаранции за участие в процедури след законоустановените срокове; неспазване сроковете за изпращане на информация за сключени и изпълнени договори за вписване в Регистъра на обществени поръчки (РОП); поставяне на изисквания към участници, даващи предимство или необосновано ограничаващи участието на лица в обществените поръчки; разглеждане оферти на участници, които не отговарят на изискванията за подбор; смесване на критерии за подбор с показатели за оценка на оферти.
Загуби: -
Одитен за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Съвета за електронни медии за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
Съвет за електронни медии
31-12-2012 - 30-06-2014
2 024 063
Некласифициран
СЕМ е независим специализиран орган, който регулира медийните услуги в случаите и по реда на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). СЕМ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, чийто председател е първостепенен разпоредител с бюджет. В дейността си СЕМ се подпомага от администрация, чиято структура и щат определя самостоятелно съобразно средствата по бюджета за съответната година.
Причини:
Организацията по планирането, съставянето и утвърждаването на бюджета за осъществяване на дейността на СЕМ за 2013 г. и към 30.06.2014 г. е в съответствие с указанията на Министерството на финансите (МФ). В съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) e утвърден Правилник за основните изисквания и елементи на системата за финансово управление и контрол в СЕМ. За одитирания период не са идентифицирани и определени стратегическите цели за развитие на СЕМ, което е в несъответствие с изискванията на ЗФУКПС и методическите указания на МФ. При одита е установено, че в дейностите на оперативно ниво рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса на управление на риска. За 2013 г. изпълнението на собствените приходи по бюджета на СЕМ е 71 на сто от одобрените по план приходи. Изпълнението на приходите от такси е в размер 59 на сто, като общия размер на неизпълнението е 29 сто от планирания размер. Неизпълнението се дължи на прекратяване на лицензии поради изтичане на срока за тяхното действие през текущата година, заличаване на регистрирани радио- и телевизионни оператори по тяхно искане, както и на неизпълнение на задължението на доставчици на медийни услуги за заплащане на дължимата такса. С цел повишаване на събираемостта на таксите от СЕМ са предприети мерки, включващи: периодично публикуване на съобщения на интернет–страницата на СЕМ, информация за сроковете за заплащане на вноските на дължимите годишни такси; изпращане на уведомления до доставчици на медийни услуги за дължимите годишни такси; издаване на актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ); изпращане на покани за доброволно изпълнение на влезли в сила АУПДВ и изпращане на АУПДВ на Националната агенция за приходи (НАП) за принудително събиране. За преодоляване на реализираното неизпълнение и с цел гарантиране на разходите за осигурителни вноски и данъци над 7 пъти е увеличен трансферът (субсидия), получен от централния бюджет (от 58 467 лв. на 400 895 лв. ). Размерът на изплатените средства за краткосрочни командировки в чужбина съответства на размера, определен с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), заповедта за командировка и разходооправдателните документи. Осъществяван е предварителен контрол при всяко плащане на аванс или окончателното плащане на разходи, свързани с командировка, с изключение на случаите, в които финансовият контрольор е отсъствал.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националната спортна академия „Васил Левски“ за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
Държавни висши училища
31-12-2012 - 30-06-2014
-
Провал
Академията е държавно висше училище и е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката. Устройството и дейността на НСА са уредени с правилник, приет от Общото събрание.
Причини:
В резултат на извършения одит е установено:
Постъпилите през одитирания период приходи от такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти са в съответствие с регламентираните в Закона за висшето образование и заповедите на ректора на НСА. Контролните дейности са изпълнявани съобразно определения ред със Системата за финансово управление и контрол (СФУК), прилагани са последователно, действали са непрекъснато и ефективно през одитирания период. При проверката на разходите за външни услуги и тяхната документална обоснованост е установено, че са извършени в съответствие с правната рамка и договорите. Контролните дейности при извършване на разходите за външни услуги са ефективни и са осигурили спазване на правната рамка и договорите. Осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите за основен ремонт и е прилагана системата за двоен подпис. При проверката за съответствие с нормативните актове и договорите е установено, че са извършени плащания по два договора, които не отговарят на договорните клаузи. Системата за двоен подпис при извършване на разходите за стипендии е прилагана непрекъснато и последователно през одитирания период. При разходването на средства за стипендии, обект на проверка са допуснати отклонения от правната рамка, които са оказали влияние върху заключението за съответствие. От финансовия контрольор не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност преди извършването на разходите за стипендии, което е в несъответствие с приетата СФУК и създава риск за допускане на грешки. През одитирания период не са извършени проверки на не по-малко от 5 на сто от подадените документи за стипендии, включително за верността на декларирания доход. Установено е несъответствие с правната рамка при провеждането на конкурси за научни проекти. От Академичния съвет са утвърдени за финансиране четири проекта, които не са окончателно класирани от конкурсната комисия. Допуснато е член на конкурсната комисия да е ръководител на два научни проекти, класирани от комисията. Предварителен контрол за законосъобразност е извършван преди плащанията по договорите за научните проекти. Изплатените средства по проверените договори са в съответствие с договорените дейности по изпълнение на проектите. През одитирания период не са действали ефективни механизми, които да разкрият и предотвратят допуснатите нарушения на правната уредба.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Болница „Лозенец” за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
Министерски съвет
31-12-2012 - 30-06-2014
64 745 705
Некласифициран
Болница „Лозенец” е многопрофилно лечебно заведение към Министерския съвет (МС), юридическо лице на бюджетна издръжка.Болница „Лозенец” се ръководи от директор, който се назначава от министър-председателя. При изпълнението на своите функции директорът се подпомага от двама заместник-директори, административен секретар, главна медицинска сестра, а по отношение на профилактичната и диагностично-лечебната дейност от Медицински съвет.
Причини:
Действащи през одитирания период вътрешни правила не са актуализирани в съответствие с изискванията на нормативните актове и спецификата на лечебното заведение, което несъответствие е отстранено по време на одита. Капиталовите разходи са извършени в съответствие с правната рамка и договорите. Установено е забавено изпълнение при два договора, съществено по стойност, за което от възложителя не са приложени договорените санкции за неизпълнение. Гаранциите за изпълнението на договорите са в размер на 0,05 на сто от стойността им, с което не са защитени интересите на болницата. Управленските решения при провеждане на процедурите и възлаганията чрез публична покана на обществени поръчки по реда на ЗОП, като цяло са в съответствие с нормативните изисквания и въведения с вътрешните актове ред.Въведените с ВПРОВОП контролни процедури са изпълнявани последователно и непрекъснато. В отделни случаи са допуснати нарушения и отклонения на нормативните изисквания. Управленските решения при възлаганията на обществени поръчки чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП са в съответствие с нормативните изисквания и въведения с вътрешните актове ред, с изключение на въвеждането на необоснована административна тежест от възложителя с поставянето на изискване за представяне от всички участници на декларации, които законът изисква само от определения за изпълнител участник, преди сключване на договора. Контролните дейности в изследваните области са прилагани последователно и непрекъснато през одитирания период. Причините за отклоненията и допуснатите нарушения се дължат на недостатъчно ефективен вътрешен контрол, който не е успял да ги предотврати.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на процедурата за избор на проекти и програми за целите на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
Министерски съвет
31-12-2013 - 31-03-2014
-
Провал
Предмет на одита е процедурата за избор на проекти и програми за целите на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
Причини:
С ПМС № 4 от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”) не са създадени предпоставки за осигуряване на обективност и прозрачност при оценяването и класирането на проектите с регионално и местно значение. С вътрешни актове не са въведени допълнителни правила и процедури по отношение избора на проекти и програми за целите на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, като по този начин не са осигурени предпоставки за обективност при оценяването на проектите и равнопоставеност на кандидатите. От областните управители не е извършван подбор и оценка преди номинирането на проектите с регионално и местно значение пред Междуведомствения съвет. Дейността на Междуведомствения съвет и мотивите за взетите решения при оценяването, подбора и приоритизирането на проектните предложения с регионално и местно значение не са документирании оповестени, като по този начин не е осигурена прозрачност и проследимост на управленските решения при избора на проекти и програми за целите на ПИП „РУРР”. В ПМС № 4 от 16.01.2014 г. не са регламентирани изисквания относно извършване на оценка и класиране на проекти и програми на органите на централната администрация на изпълнителната власт, в резултат на което не е осигурена прозрачност на управленските решения при избора на проектните предложения на министерствата.
Загуби: -

 

Първа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | Последна

 

  • a
  • a
  • a