УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.”
Българска народна банка
31-12-2011 - 31-12-2014
-
Провал
Основна цел на банковия надзор е да регулира и осъществява контрол върху дейността на банките в страната, с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.
Причини:
През одитирания период са предприети действия за съобразяване на националната правна рамка с новите изисквания от правото на ЕС за прилагане на Третото международно споразумение на Базелския комитет за банков надзор относно капиталовите стандарти и мерки, т.нар. „Базел ІІІ”. Предприетите действия по транспониране на Директива 2013/36/ЕС във вътрешния правов ред не са навременни с оглед на определения с директивата срок. Липсва механизъм за взаимодействие и координация, с включени ясни и синхронизирани задължения и отговорности на длъжностните лица. Концентрирането на почти всички правомощия и отговорности по банков надзор в подуправителя на управление „Банков надзор“ и неангажираността на УС и на управителя на БНБ с надзорния процес, в условия на недостатъчно осигурена координация и отчетност, поражда рискове от неефективност, субективизъм и неетични практики. БНБ няма стратегия за осъществяване на надзорната дейност с определени цели, приоритети, задачи и мерки.
Липсва утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на годишни планове за надзорни инспекции и отговорностите на участващите в процеса длъжностни лица. Процесът по избор на банките, планирани за инспекции не е документиран. Няма мотиви при определяне и на обхвата на инспекциите (пълни или тематични), респективно кои рискови дейности на съответната банка са изключени от проверката и защо.
В резултат се дава възможност за субективно планиране на тематични инспекции с ограничен обхват, без да се покриват адекватно съществуващи рискове пред банките и банковата система. Съществуват значителни рискове по отношение на обезпечеността на надзорната дейност с необходимия административен капацитет. Проверка по същество за верността на данните в отчетите, подавани от кредитните институции за целите на дистанционния надзор, не се извършва. Това създава предпоставки банки, подали неверни данни, да получат и некоректни рейтинги. Значителен брой служители имат права да модифицират съхранявана чувствителна информация на сървър във вътрешната мрежа на БНБ, който не е класифициран като информационен актив и няма определен собственик. В рамките на управление „Банков надзор“ липсва изградена система за управление на рисковете от нередности и измами. Ефективността на банковия надзор зависи до голяма степен от адекватността и обхвата на инспекциите на място. През периода 2012-2014 г. са извършени общо 27 пълни инспекции, като се наблюдава тенденция на намаляване. В заключение, банковият надзор не е достатъчно ефективен за поддържане стабилността на банковата система и за защита интересите на вложителите, поради невъзможността му своевременно да установи проблемите в кредитните институции, както и да предприеме адекватни мерки за тяхното предотвратяване.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Народното събрание за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2014 г.
Народно събрание
30-06-2012 - 31-12-2014
61 214 183
Провал
Предметът на одита е изпълнението на дейностите при разходването на бюджетните средства за издръжка, възлагането на обществените поръчки и изпълнението на договорите, управлението на недвижимото имущество, и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК)
Причини:
Разходите за издръжка, с под-процеси: „Вода, горива и енергия“, „Външни услуги“ и „Командировки в страната“ са надлежно окомплектовани, съгласно установения в НС ред, и съответстват по вид и стойност на разходооправдателните документи. Извършените разходи са в съответствие с правната рамка и договорите, с изключение наосъществени доставки на електрическа и топлинна енергия и разпространение на брошура на НС, които са без проведена процедура или възлагане чрез публична покана, въпреки наличието на основания за това, в нарушение на разпоредбите на ЗОП. След изтичане срока за изпълнение на два договора са разходвани средства за съобщителни услуги чрез мобилна мрежа и охрана (по фактури), преди сключването на нови договори при спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, с което е създаден риск за извършване на разходи, в несъответствие с изискванията на ЗОП (отм.). Управленските решения при провеждане на процедурите и възлаганията чрез публична покана на обществени поръчки по реда на ЗОП (отм.), като цяло са в съответствие с нормативните изисквания и въведения с вътрешните актове. Отдаването под наем на имоти - частна държавна собственост е извършено по реда на ППЗДС и правилата, с изключение на настаняването на четирима служители във ведомствени жилища, молбите на които не са разгледани от жилищната комисия и не е съставен протокол за установяване степента на жилищните им нужди, в нарушение на нормативните изисквания и вътрешните правила. При два случая жилището е предоставено на наемателя с приемо-предавателен протокол, преди сключването на договора за наем. Контролните дейности в изследваните области не са минимизирали риска от извършване на разходи, несъответстващи на относимата правна рамка. Вътрешният контрол не е ефективен, поради което не е предотвратил извършването на разходи и отдаването под наем на имоти, в нарушение на действащи нормативни актове.
Загуби: -
Мъглиж
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
13 003 000
Провал
Съответствие при финансовото управление на община Мъглиж
Причини:
За област „Възлагане на обществени поръчки“ са установени несъответствия по един и повече съществени аспекти с изискванията на правната рамка. За област „Изпълнение на сключените договори за обществени поръчки“ е установено несъответствие по един съществен аспект с изискванията на правната рамка и договорите.
Загуби: -
Столична община
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
-
некласифициран
Дейност по упражняване правата на Столична община в търговските дружества с общинско участие в капитала
Причини:
В област на изследване „Създадени условия за упражняване правата на СО в търговските дружества с общинско участие в капитала“ съществува съответствие във всички съществени аспекти, с изключение на несъответствията с правната рамка, свързани с актуализирането в нормативно определения срок на Стратегията за управление на риска на СО и привеждането в съответствие на изискванията за водене на регистъра на общинските ТД. В област на изследване „Осъществени от СОС правомощия по упражняване правата на СО в търговски дружества с общинско участие в капитала” има редица несъответствия със закона и добрите практики.
Загуби: -
Ардино
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
17 635 005
Провал
Съответствие при финансовото управление на община Ардино
Причини:
Установени са несъответствия по следните съществени аспекти: вътрешните актове за възлагане на обществени поръчки не обхващат в съдържанието си всички необходими по закон части, тъй като не съдържат ред за планиране и за 2013 г. и 2014 г.; в Община Ардино не е извършвано годишно планиране и определяне на потребностите от възлагане на обществени поръчки; не е определен ред за разглеждане и оценяване на офертите при възлагане с публична покана, който да се спазва от всички комисии; профилът на купувача не е с подходяща структура и в него липсва информация с общ характер; незаконосъобразно са определяни възнаграждения на членовете на комисиите за провеждане на процедури; поставени са изисквания в обявлението, неотносими към обществени поръчки, които не са в областта на отбраната и сигурността; определени са технически характеристики (спецификации) на материали, които следва да се вложат при изпълнение на обществена поръчка, като са посочени конкретни модели на търговска марка без да са добавени думите „или еквивалентно“; при обществена поръчка за строителство е изискано участниците да докажат опит в изпълнение на договори със сходен предмет за срок, по-къс от нормативно определения; определени са критерии за подбор, които не са съобразени със стойността на съответната обособена позиция; не е изпратена информация за изпълнен договор до АОП в нормативно определения срок.
Загуби: -
Русе
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
-
Успех
Ефективност и ефикасност на социалните услуги в Община Русе
Причини:
"Функциите по планиране, организация и контрол на дейността по предоставяне на социални услуги, са ясно разписани и разпределени между отговорните структурни звена. За утвърдената численост на персонала в заведенията за социални услуги – местна дейност и специализираните институции е осигурена заетост близка до утвърдената и са създадени условия за повишаване квалификацията на служителите. В резултат на изпълнение на набелязани в годишните планове дейности за развитие на социалните услуги, броят на предоставяните социални услуги е нараснал от 31 на 42 в рамките на одитирания период. Осигурена е устойчивост на социалните услуги след приключване на проектите за тяхното разкриване, финансирани чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Загуби: -
Търговище
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
-
Провал
Ефективност и ефикасност на социалните услуги в община Търговище
Причини:
"Установени са несъответствия с нормативните изисквания относно реквизити и информация, необходими за определянето на конкретни и ясни цели при предоставянето на социалните услуги, както при стратегическото, така и при годишнотопланиране.
Териториалната структура на социалните услуги се характеризира с регионални диспропорции и значителната част от тях са съсредоточени предимно в общинския център.
Осъщественият предварителен контрол за законосъобразност не е достатъчно ефективен. Липсват писмени правила, които да регламентират задълженията и отговорностите на служителите при провеждане на конкурси.
За 2013 г. и 2014 г. не са планирани конкретни мерки и дейности във връзка с развитието на човешките ресурси, изграждането на междусекторно сътрудничество, междуобщинско партньорство и средногодишни показатели на количествените индикатори за измерване на успеха.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на „Български пощи“ ЕАД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.
Съдебна власт
31-12-2012 - 31-12-2014
-
Провал
"В настоящия одитен доклад е извършена оценка на ефективността на дейността на
„Български пощи“ ЕАД. Основна цел на дружеството е предоставянето на пощенските услуги постоянно, в рамките на определено работно време, с качество, отговарящо на нормативите, при достъпни цени и възможност за ползването им от всеки потребител на територията на цялата страна. "
Причини:
През одитирания период са извършени значителен брой промени в структурата, което е предпоставка за неефективно изпълнение на дейността на дружеството. Промените не са отразени в организационната структура. В дружеството липсва стратегия, в която да са определени дългосрочно приоритетите и целите по отношение на управление, придобиване и разпореждане с имоти. Не е изградена и информационна система на имотите на дружеството, което затруднява извършването на анализи, проследяване на състоянието на недвижимите имоти и отразяване на настъпилите промени. Установени са значителен брой имоти без налични документи за собственост, което е в резултат на разделянето през 1992 г. на „Български пощи и далекосъобщения“
ЕООД и учредяването на две дружества - „Български пощи“ ЕАД и „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, които са съсобственици на имотите. Липсват вътрешни правила за одобряване на пазарните цени, определени от лицензиран оценител, както и контролни механизми по отношение на регионалните структури при процесите по отдаване под наем. Не е създаден и не се поддържа регистър на сключените договори за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството и не
са извършвани анализи за оптимизиране на отдадените под наем площи. Установено е фактическо ползване на помещения, собственост на физически и юридически лица, на основание на договори с изтекъл срок на действие, което създава риск за ефективността на дейността на дружеството, в случаите когато наетите помещения са пощенски станции, както и за нецелесъобразност на цялостния процес по наемане на
имоти от дружеството. През 2009 г. е приета Актуализирана секторна пощенска политика 2009-2013 г., включваща политики за цялостното развитие на пощенския сектор в страната, които намират отражение и при разработването на бизнес план на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г. Следващата Секторна пощенска политика до 2018 г. е приета през 2015 г. със закъснение и не се отнася за 2014 г. Не са разработени и утвърдени стратегия за развитие на дружеството и бизнес програма за целия срок на договора за управление, което се дължи на значителния брой промени и не дава ясна представа за насоките за развитие на дружеството в по- дългосрочен план. Разработени, приети и одобрени са от едноличния собственик на капитала годишни бизнес планове, съдържащи анализи за дейността и състоянието на дружеството, като част от дефинираните проблеми и мерки за преодоляването им не са обвързани с конкретни действия и срокове. През одитирания период планирането на обществените поръчки (ОП) в дружеството е извършено съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и действащите вътрешни правила. Включените в план-графиците обществени поръчки са свързани със специфичната дейност на „Български пощи“ ЕАД и тяхното изпълнение е предпоставка за реализиране на заложените от дружеството цели. Допуснати са нарушения на ЗОП (отм.), а именно непровеждане на обществени поръчки, при наличие на основания за това, както и изменение на два от договорите за обществени поръчки, без да са налице предпоставките за това. Въведена е Система за управление на качеството, която обхваща всички видове услуги и дейности на дружеството. Ежегодно са извършвани прегледи на Системата, както от ръководството на дружеството, така и от сертифициращата организация, при които не са установени съществени отклонения от изискванията за качество. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя допуснати нарушения, поради неспазване на Инструкцията за отчитане качеството на работа в производствено-експлоатационна дейност в процеса на работа. дприемане на адекватни и навременни мерки. В „Български пощи“ ЕАД съществуват условия за осигуряване на организационна и функционална независимост на вътрешните одитори, но е създадена предпоставка за накърняване независимостта и обективността на функцията на вътрешния одит, тъй като звеното по вътрешен одит трябва да съвместява функции по идентифицирането, оценяването и управлението на рисковете в дружеството, като в същото време е отговорно и да оценява последващите процеси.
Загуби: -
Одитен доклад за извършване на одит за съответствието на възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг и използването на дълговите инструменти за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на финансите
31-12-2012 - 31-12-2014
-
Успех
Целта на одита е да се установи степента на съответствието на възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг и използването на дълговите инструменти. Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на Конституцията, съставляват държавния дълг и представляват задължение на държавата. Поемането на държавен дълг се извършва чрез емисии на държавни ценни книжа и договори за държавни заеми. Държавен дълг може да се поема за финансиране на бюджетния дефицит, за финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми, когато са одобрени от Народното събрание, за рефинансиране на държавния дълг в обръщение на датата на падежа или преди тази дата, за осигуряване на плащанията по изискуеми държавни гаранции и за подкрепа на платежния баланс на страната.
Причини:
Разработването на СУДД и нейните актуализации, приети през 2013 г. и 2014 г. е в съответствие с изискванията на правната рамка. Определянето и спазването на всички ограничителни условия през 2013 г. са в съответствие с изискванията на правната рамка. Емисионната активност на МФ е адекватно адаптирана към новите предизвикателства, способствайки за успешното набавяне на необходимия бюджетен ресурс. Обслужването на държавните и държавногарантираните заеми е в сроковете, регламентирани в кредитните споразумения и съгласно контролните процедури и Общите правила и процедури за работа в Дирекция „ДДФП”. Политиката по управление на държавния и държавногарантирания дълг през 2013 г. е осъществена при спазване на основните фискални правила за ограничение на дълга и устойчивост на бюджета в краткосрочен и средносрочен план.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.
Агенции
31-12-2012 - 31-12-2014
1 659 463
Успех
Българската агенция за инвестиции (БАИ, Агенция) е създадена с чл. 11а от Закона за нъсърчаване на инвестициите (ЗНИ) (ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г.) и е правоприемник на Агенция за чуждестранни инвестиции. Българската агенция за инвестиции има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката, която го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите
Причини:
При извършения преглед на нормативното осигуряване в областта на инвестициите е установена висока степен на хармонизация на националното законодателство, чрез периодична актуализация с актовете на Европейския съюз, което създава предпоставки за благоприятен инвестиционен климат в страната. Основните аспекти на инвестиционната дейност в България са регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите. Изградената организационна структура на Българската агенция за инвестиции съответства на определената в Устройствените правилници и е подходяща за изпълнение на нормативно регламентираните й функции. В нея отговорностите са ясно разграничени, което създава условия за постигане основните й цели. Планираната численост на персонала обезпечава изпълнението на основните функции на Българската агенция за инвестиции. Спазено е нормативното съотношение между специализираната и общата администрация. През одитирания период в Българската агенция за инвестиции се наблюдава голямо текучество на ръководни и експертни кадри, което създава риск за качествено изпълнение на дейността й. Компетентността на служителите е повишена чрез проведени общи и специализирани обучения.
Проверените бюджетни разходи за възнаграждения на персонала по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения са законосъобразни и документално обосновани. Планирането и възлагането на обществените поръчки се осъществява в съответствие със законовата, подзаконовата уредба и другите вътрешните актове в Българската агенция за инвестиции.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на „Национална спортна база“ ЕАД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.
Държавни предприятия
31-12-2012 - 31-12-2014
27 831 000
Провал
„НСБ“ ЕАД е търговско дружество (ТД) със 100 на сто държавно участие в капитала. Министърът на младежта и спорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството.
Причини:
В област на изследване „Управление на дружеството“съществува съответствие въввсички съществени аспекти, с изключение на несъответствията с правната рамка, свързани със съдържанието на устава на дружеството, и липсата на стратегия и бизнес програма на дружеството за целия срок на действие на договора за управление и поотделно за всяка една от годините. Установено е частично несъответствие на дейностите, свързани с подпомагане на министъра в управлението на „НСБ“ ЕАД от страна на дирекцията, с тези, определени с вътрешните актове. Уставът на „НСБ“ ЕАД не съдържа пълната информация за структурата на капитала, включваща паричните и непаричните вноски в него, което е в несъответствие с нормативните изисквания. „НСБ“ ЕАД работи в условията на неутвърдена Стратегия за развитие на дружеството и неодобрени бизнес програми – дългосрочни и годишни, в несъответствие с правната рамка и договорите за възлагане управлението на дружеството. Дружествотонамалява приходите си и увеличава разходите си за дейността през 2014 г. спрямо 2013 г., като по-голям е темпът на нарастване на разходите спрямо този на намаляване на приходите; годишният финансов резултат е отрицателен, като годишната загуба за 2014 г. нараства с 29 на сто спрямо 2013 г.; размерът на вземанията и размерът на задълженията нарастват през 2014 г. спрямо предходната година. Въпреки установената тенденция на финансова дестабилизация през одитирания период, дружеството не е финансово зависимо от кредитори, финансира се изключително за сметка на собствени средства, в ликвидно състояние е, позволяващо своевременно и в пълен обем да изпълни своите краткосрочни задължения за сметка на текущите си активи, запазва финансовата си автономност и има нисък финансов риск. В област на изследване „Управление на имуществото“ съществуват несъответствия в някои съществени аспекти: От проверените 45 сключени през одитирания период договори за отдаване под наем на дълготрайни материални активи (ДМА), 8са сключени без спазване на реда за отдаване под наем, предвиденв„Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“ (ПРУПДТДДУК). Не е извършван ежегоден анализ на възможностите за отдаване под наем на активи на „НСБ“ ЕАД и предварителен контрол по процедурите за отдаване под наем, с което не са спазени изисквания на утвърден вътрешен акт и е създаден риск занезаконосъобразни действия във връзка с провеждане на процедури за отдаване под наем на активи на дружеството през одитирания период, който се е реализирал. Не са предприети действия за начисляване на неустойки (лихви), съгласно клаузи в договорите за наем, във връзка с установени забавяния при плащането на наемни цени от наемателите. В област на изследване „Управленски решения, свързани с възлагане на обществени поръчки“ съществуват несъответствия в някои съществени аспекти: През одитирания периодне е извършвано възлагане на обществените поръчки, основано на планиране, съгласно изискванията на „Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в „Национална спортна база” ЕАД“, действащи през по-голямата част от периода, с което е създаден риск за неправилна преценка на необходимостта от провеждане на процедури/поръчки и на вида им. Взети са управленски решения за извършването на значителен брой промени в структурата и щатното разписание на длъжностите, отговорни за провеждане и документиране на обществените поръчки по ЗОП, както и за предварителния контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, като вътрешните правила за обществените поръчки, не са актуализирани в съответствие с промените. При проверката и анализа на сключени през одитирания период договори за доставки, услуги и строително - монтажни работи за нуждите на „НСБ” ЕАД, е установено незаконосъобразно сключване на договори, стойността на които е изисквала възлагане по реда и условията на ЗОП, но не е спазен приложимия ред.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерския съвет за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2014 г.
Министерски съвет
30-06-2013 - 31-12-2014
63 000 000
Успех
"В обхвата на одита са включени: изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на Министерския съвет/Администрацията на Министерския съвет (МС/АМС), в т. ч. приходи от наеми по бюджета на АМС, приходи от продажба на услуги, стоки и продукция, реализирани от Института за публична администрация (ИПА) за 2014 г.; разходи по бюджета на АМС - за персонала по извънтрудови правоотношения, разходи за материали, разходи за външни услуги; разходи за текущ ремонт, разходи за командировки в страната; разходи за краткосрочни командировки в чужбина; субсидии за организации с нестопанска цел; разходи за изграждане на инфраструктурни обекти, разходи за придобиване на други НДА и придобиване на програмни продукти и лицензи. Освен тях, в обхвата са включени: анализ на поетите ангажименти към 31.12.2013 г. и на поетите ангажименти и нови задължения за разходи по бюджета на АМС към 31.12.2014 г., анализ на просрочените вземания и задължения на АМС за одитирания период, възлагането на обществени поръчки чрез процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в АМС и изпълнение на сключените договори, управление на имотите – държавна собственост, предоставени на АМС към 31.12.2014 г.
"
Причини:
С прекратените през м. юли 2014 г. граждански договори и с въвеждането на регистър за плащанията по граждански договори се минимизира рискът от неспазване на утвърдения вътрешен регламент, както и неспазване на приложимия ред по ЗОП при възлагане на работа/услуги по граждански договори. Осъществените командировки в страната и чужбина през месеците, обект на одита са инициирани и отчитани при спазване на действащата нормативна уредба и регламентираните вътрешни актове. За възстановяване на установените закъснения при отчитане на средствата за командировки са предприети адекватни действия. Инициирането, извършването и отчитането на разходите за материали, външни услуги, текущ ремонт и за придобиване на програмни продукти, през одитирания период е съгласно действащите през периода „Вътрешни правила за счетоводния документооборот“. С въведения регистър на сключените договори за услуги и доставки, е създадена организация за проследяване и контрол на договорните взаимоотношения между АМС и външни организации. Разходите за изграждане на инфраструктурни обекти са извършени за безспорно доказанизадължения на МС по договор от 2007 г., като средствата за погасяването им са одобрени с Постановления на Министерски съвет. Разходите за придобиване на други НДА са инициирани, приети и отчетени по действащите за периода вътрешни правила. Поетите ангажименти и възникналите нови задължения през одитирания период са в рамките на допустимия максимален размер и са отразени в съответствия с разпоредбите на действащите нормативни актове. За минимизиране на установените налични вземания от АМС са предприети необходимите действия. С изключение на допуснатото нарушение на чл. 25, ал. 5 при една открита процедура и неспазените срокове за изпращане на изискващата се информация до АОП за сключване и изпълнение на договорите при две процедури, процедурите по ЗОП и възлаганията чрез публикуване на публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП са проведени в съответствие с изискванията на нормативните актове и при спазване регламентите на действащите вътрешни правила.
Загуби: -
Мизия
Общини
31-12-2013 - 31-12-2014
6 694 822
Успех
Съответствие при управление и разпореждане на средствата за овладяване и преодоляване на последиците от природните бедствия в община Мизия
Причини:
Извършените разходи за овладяване и преодоляване на последиците от природното бедствие са законосъобразни. Спазени са изискванията на ЗОП.
Загуби: -
Главиница, Алфатар, Ситово, Дулово, Тутракан, Силистра и Кайнарджа
Общини
31-12-2013 - 31-12-2014
-
некласифициран
Законосъобразност при разходването и отчитането на целеви средства, свързани с изграждането и основен ремонт на общинските пътища през 2014 г. в общините от област Силистра
Причини:
Неприети вътрешни правила в някои общини, липса на актуализирана Наредба за управление на пътната мрежа, липса на контролни процедури за възстановяване в срок на гаранциите за изпълнение на договори, сключени след проведени обществени поръчки.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите на задължителните здравноосигурителни вноски и осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване от Национална агенция за приходите за 2014 г.
Агенции
31-12-2013 - 31-12-2014
-
Успех
Обект на одита е администрирането на приходите от осигурителни вноски за 2014 г.
Причини:
Одобрени са политики и процедури за управление на информационните технологии, които са подходящи и подпомагат ефективността на управление на информационните ресурси. Служителите са подходящо обучени. Въвеждането на данни в СУП се извършва по определен ред, с което се гарантира сигурност на информацията. Създадени са адекватни контроли, ограничаващи риска от грешки в процеса на въвеждане на данни в системата, както и от неоторизиран достъп до нея. Дейността за осъществяване на данъчно-осигурителен контрол в НАП е в съответствие със законовоопределените изисквания. Разработените и утвърдени вътрешни процедури, инструкции и образци на документи детайлизират и унифицират действията на органите по приходите, в съответствие са с нормативните актове, актуализирани са своевременно, обхващат основните процеси и подпомагат извършването на контролната дейност. Документите са публикувани на Интранет страницата (Napnet) на агенцията. Процесът на планиране на дейността се регулира с разработените и утвърдени от изпълнителния директор на НАП вътрешни процедури за стратегическо и оперативно планиране. Системата за финансово управление и контрол в НАП е изградена и функционира в съответствие с нормативните изисквания и обхваща всички съществени аспекти на проверяваните дейности.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие на възникването и управлението на общинския дълг и гарантирания от общините дълг и използване на дългови инструменти за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на финансите
31-12-2013 - 31-12-2014
380 982 832
Провал
Извършен одит за съответствие на възникването и управлението на общинския дълг и гарантирания от общините дълг и използване на дългови инструменти
Причини:
Дейността на министъра на финансите по отношение на възникването на общинския дълг и издаване на общински гаранции е изпълнена в съответствие с действащата през одитирания период правна рамка. Системата за финансово управление и контрол (СФУК)в областта функционира ефективно. Дейността на общините е в частично съответствие с действащата правна рамка по един и повече съществени аспекти: непълнота на вписаната информация в ЦРОД (решение на общинския съвет за поемане на дълг, договор за избор на финансова институция или финансов посредник и др.); увеличен размер на общинския дълг с повече от 50 на сто спрямо предходната година, а в някои общини с над 500 на сто; в резултат на поет общински дълг съотношението на плащанията по дълга към собствените приходи е по-голямо от 30 на сто, а за отделени общини е над 100 на сто. Дейността на министъра на финансите по отношение на управлението на общинския дълг е изпълнена в съответствие с действащата през одитирания период правна рамка. СФУК в областта функционира ефективно. Дейността на общините е в частично съответствие с действащата правна рамка по един и повече съществени аспекти: общини, при които годишният размер на плащанията по общинския дълг надвишават 15 на сто от средногодишния размер на собствените им приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, като надвишаването на лимита е от 17 до 79 на сто; годишният отчет за състоянието на общинския дълг заедно с решението на общинския съвет за приемането му не е изпратен или е изпратен със закъснение на министъра на финансите от кметове на общини; изготвени и внесени от кметовете на общини за приемане в общинските съвети отчети за състоянието на общинския дълг не са приети от общинските съвети; в Сметната палата не е изпращана информация при закъснение в обслужването на дълга, както и не са изпратени решения на общинските съвети, заедно с годишните отчети за състоянието на общинския дълг за 2014 г.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие на Софийски районен съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Съдебна власт
31-12-2013 - 31-12-2014
23 356 939
Некласифициран
При одита са анализирани и оценени управленските решения и изпълнението на дейността, както и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК)
Причини:
"Установено е съответствие с действащата нормативна уредба във всички съществени аспекти при начисляването и събирането на приходите от съдебни такси. При започване на съдебното производство е извършвана проверка за наличието на документи, удостоверяващи внесената такса или наличието на основания за освобождаване от такса. Изискуемата документация за архивиране на делата е налична и комплектована. Установено е несъответствие с изискванията на правната рамка по един или повече съществени аспекти. Определянето и изплащането на възнагражденията на служителите по трудови правоотношения са в съответствие с действащите в съдебната система регламенти. Осигурено е разделение на отговорностите при въвеждане на информацията в прилаганите програмни продукти за определяне и изплащане на заплати и други възнаграждения. При документиране полагането и отчитането на извънредния труд са установени пропуски при попълването на Книгата за извънредния труд, както и полагане на извънреден труд над максимално допустимите седмични и месечни ограничения, определени в Кодекса на труда, без да са надвишени годишните размери. През одитирания период дейността не е адекватно и изчерпателно регламетнирана, което не осигурява своевременно разкриване и докладване на несъответствия. Контролните процедури относно определянето и изплащането на възнагражденията са действали непрекъснато и последователно през одитирания период, с изключение на процедурата за прилагане на системата на двоен подпис при касови плащания. Не са създадени необходимите условия за защита на информацията от извънсчетоводните регистри и за своевременното отразяване на възникналите задължения към вещи лица. Във връзка с изплащането на възнагражденията на вещите лица, не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност на възнагражденията, изплащани от депозити на страните в съдебното производство.
Не е изградена автоматизирана връзка между счетоводния софтуерен продукт и автоматизираната система за РКО 98а (от съдебно заседание) за осигуряване на текущо начисляване и аналитично отчитане на задълженията към вещите лица. В правната рамка, уреждаща областта Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за обществени поръчки са налице чести изменения, а вътрешните правила, регулиращи процеса, са непълни и не следват динамиката на изменение на нормативните актове. Установено е обявяване на изисквания към кандидатите, които не съответстват на вида на прилаганата процедура и създават необоснована административна тежест пред участниците, както и неспазване на определените срокове за възстановяване на гаранции за участие.
"
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на здравеопазването за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на здравеопазването
31-12-2013 - 31-12-2014
144 520 873
Некласифициран
Обект на одита е изпълнението на дейността и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК),
Причини:
"Дейността на МЗ, свързана със субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ по реда на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2014 г. е в съответствие във всички съществени аспекти с действащата правна рамка. Дейността на МЗ, свързана с възлагането на обществените поръчки чрез открити процедури и договаряне без обявление е в съответствие с изискванията на правната рамка за дейностите по възлагане/прекратяване на процедурите. Установени са несъответствия по един и повече съществени аспекти с правната рамка по отношение на: неактуализиране на ВПВОП в съответствие с измененията в правната рамка и организационната структура на министерството; неспазване на сроковете за възстановяване на гаранциите за изпълнение и непубликуване на законовоопределена информация в Профила на купувача на МЗ. При възлагането на обществените поръчки контролните дейности са прилагани съобразно регламентирания в МЗ ред и в определена степен минимизират рисковете. Контролните дейности не са достатъчни и ефективни и не са постигнали целта си да предотвратят несъответствията с правната рамка. Дейностите, свързани с изпълнението на сключените договори за доставки, услуги и строителство са в съответствие с действащата правна рамка и договорите. Въведените и прилаганите контролни дейности не са достатъчно ефективни при осъществяване и документиране на контрола върху изпълнението на договорените с изпълнителите клаузи.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по лекарствата за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Изпълнителни агенции
31-12-2013 - 31-12-2014
2 858 027
Некласифициран
"Предмет на одита е дейността и финансовото управление на Изпълнителната агенция по
лекарствата (ИАЛ) - специализиран орган към министъра на здравеопазването за надзор върху
качеството, безопасността и ефикасността на лекарствата"
Причини:
Съответствие във всички съществени аспекти: Област „Разходи за издръжка“ Несъответствие по един или повече съществени аспекти: Област „Приходи от такси“ - постъпилите средства по възмезден договор за услуга неправилно са класифицирани и отчетени като „Помощи и дарения от чужбина“. Област „Разходи за заплати, възнаграждения и други плащания за персонала“ - установената недобра практика за назначаване на държавни служители, без провеждане на конкурс - по заместване или на седемчасов работен ден и преназначаването им в последствие на постоянно правоотношение, както и несъответсвие на удостоверената от кандидата/служителя образователно-квалификационна стапен и стаж с изискуемите.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Медицинския институт на МВР
Министерство на вътрешните работи
31-12-2013 - 31-12-2014
22 104 000
Некласифициран
Одит за съответствие при финансовото управление на Медицинския институт (МИ) на Министерството на вътрешните работи
Причини:
"Приходите от договори за клинични изпитвания са в съответствие с изискванията на
правната рамка и договорите във всички съществени аспекти, изследвани при одита и при тестовете не са установени отклонения. Управлението на имотите – държавна собственост в МИ на МВР е осъществявано в съответствие с нормативните актове и вътрешните правила. При проверките на разходите за възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения е установено несъответствие по два съществени аспекта от изискванията на правната рамка за одитирания период: при проверката на вътрешните актове във връзка с финансирането и структурата
на МИ на МВР е установено, че Правилниците за устройството и дейността на филиалите на МИ на МВР в гр. Варна, гр. Хисаря и гр. Банкя не са актуализирани след приемането на Правилника за устройството, дейността и структурата на МИ на МВР, в сила от месец юли 2011 г. и ЗМВР в сила от 01.07.2014 г.; назначаването на лица, работещи по трудови и служебни правоотношения e в съответствие с изискванията на КТ, ЗМВР, ППЗМВР, ПВТР, вътрешните правила и заповедите на министъра на вътрешните работи и директора на МИ на МВР, с изключение на един случай, установен при одита. Практиката на съгласуване на трудовите договори с юрисконсулт и главния счетоводител не е писмено въведена с акт на директора на института, което не дава увереност за последователното ѝ прилагане при назначаване на служителите и не дава възможност спрямо лицата натоварени с изпълнението ѝ да бъде приложена дисциплинарна отговорност при неизпълнение или неефективно изпълнение. При провеждане и възлагане на три открити процедури и една процедура на договаряне без обявление не е спазено изискването за финансовото и икономическо състояние на кандидатите да се отнасят общо за последните три години преди откриване на процедурата. За три от проверените обществени поръчки поставеното условие за закупуване на документацията за участие е необосновано, тъй като тя е публикувана на електронната
страница на МИ на МВР и е предоставен пълен достъп до нея. За две от проверените поръчки начинът на формулиране на методиката е неправилен, тъй като чрез нея се допуска оценяване на продукти, за които е възможно да се прецени, че са несъвместими и/или с незадоволително качество. "
Загуби: -

 

Първа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | Последна

 

  • a
  • a
  • a