УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Одитен доклад за извършен одит „Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на НПР България 2020 и националните стратегически документи“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.
Министерство на образованието и науката
31-12-2011 - 31-12-2015
-
Провал
„Европа 2020“ е Стратегия на ЕС за постигане на високи нива на заетост, производителност и социално единство на държавите членки, чрез създаване на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. За изпълнението на тези три взаимосвързани приоритета в Стратегията са заложени пет основни цели, като една от тях е инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.
Причини:
За одитирания период са предприети действия за популяризиране и насърчаване на заинтересованите страни и обществото за участие в „Хоризонт 2020“, като са организирани информационни събития. Липсата на надеждна, достъпна и навременна информация и неизграждането на база данни за успешните български проекти (одобрени и финансирани), в т. ч. финансираните проекти не създава подходящи условия за ползотворна и успешна работа на НКМ и разширяване на българското участие в „Хоризонт 2020“. От МОН не е осъществявана цялостна координация и управление на дейността на националната контактна мрежа на „Хоризонт 2020“, което води до неефективно реализиране на българското участие. Липсва мотивация и капацитет за активно участие на българските представители. Въведената система за работа на националната контактна мрежа на доброволни начала не осигурява стимули и предпоставки за пълноценно и ефективно изпълнение на техните функции за успешно участие на България по „Хоризонт 2020“. Инвестициите в НИРД в България спрямо БВП, през 2014 г. отчитат нарастване в сравнение с 2013 г., но все още са значително под средната стойност на този показател за ЕС-27.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г.
Министерство на финансите
31-12-2014 - 31-12-2015
-
Провал
Предмет на одита е отчетът за изпълнението на държавния бюджет (ДБ) на Република България (РБ) за 2015 г. Определената област на изследване е „Изготвяне, структура, съдържание и представяне на отчета за изпълнението на ДБ на РБ за 2015 г. и мониторинг на процесите, относими към изпълнението на бюджета.
Причини:
"
През одитирания период по бюджетите на 36 първостепенни разпоредители с
бюджет (ПРБ) са извършени 1 274 промени. Най-много на брой промени са извършени
през последните два месеца на годината– между 40 на сто и 49 на сто, което се дължи на изискването в редица постановления за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на ПРБ, промените да се извършват на базата на фактически разходи. Това води до увеличаване броя на промените в края на годината. Изразходването на значителни по обем средства в края на годината крие рискове за тяхната ефективност и законосъобразност. Възможността за извършване на промени по бюджетите на ПРБ в течение на годината не стимулира ПРБ да планират средствата по бюджетите си с необходимата отговорност и стремеж към точно определяне на видовете и размерите на разходите/ трансферите. Извършваните промени са в съответствие с разпоредбите на ЗПФ. От десет ПРБ са превишени определените максимални размери за бюджетните показатели „максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината“ и „максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината“ по уточнен план, с което е нарушена разпоредбата на чл. 88 от ЗПФ. В публикувания доклад за данъчните разходи за 2014 г. не се съдържа информация откога действа всяка относима за текущата бюджетна година данъчна мярка, както и за ефекта от различните видове данъчни мерки/облекчения върху ДБ. Не е постигнато нулево или положително салдо на сектор „Държавно управление“ за 2015 г., но са предвидени мерки за намаление на бюджетния дефицит по Консолидираната фискална програма (КФП) в средносрочната бюджетна прогноза (СБП). Не е изпълнена една от основните мерки за консолидация на публичните разходи, а именно намаление на разходите за персонал, с цел намаляване на бюджетния дефицит до постигане на балансиран бюджет в средносрочен план. През одитирания период от Министерството на финансите (МФ) не са изисквани обезпечения при отпускането на безлихвени заеми от Централния бюджет (ЦБ) на общините, с което не е използвана предвидената в ЗПФ възможност за гарантиране сигурност на ДБ, в случай, че отпуснат от ЦБ безлихвен заем не бъде възстановен. Не са оправомощени длъжностни лица, които да контролират спазването на изискванията на чл. 173 от ЗПФ, да съставят актове за установяване на нарушения и/или да издават наказателни постановления. "
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Национална здравноосигурителна каса
31-12-2014 - 31-12-2015
-
Некласифициран
Извършен е одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
Причини:
Спазени са изискванията на правната рамка относно изготвянето и одобряването от Надзорния съвет на отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК. От управителя на НЗОК е представен отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г. (на електронен носител) в Сметната палата в нормативно определения срок. Не е спазено изискването на чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за внасянето на отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2015 г. чрез министъра на здравеопазването и Министерски съвет (МС) в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година. Отчетите за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2013 г. и 2014 г. не са приети с решения на Народното събрание, с което не е спазена разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от ЗЗО. Изготвеният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2015 г. съответства по структура и съдържание на ЗБНЗОК за 2015 г. Отразените в отчета приходи, разходи и трансфери съответстват на нормативно определените. Приетият бюджет на НЗОК за 2015 г. е с балансирано бюджетно салдо. В края на годината е отчетено положително бюджетно салдо в размер на 7 327 хил. лв. В изпълнение на ЗБНЗОК за 2015 г. и в рамките на своите правомощия НС на НЗОК, с 15 решения, извършва вътрешно-компенсирани промени по показателите на бюджета за 359 922 хил. лв. и увеличава приходите, разходите и трансферите с 53 668 хил. лв. При нарастваща тенденция на задълженията по исковете, предявени от други държави към Република България по правилата за координация на системите за социална сигурност, планираните средства за тяхното погасяване са недостатъчни, а с вътрешно-компенсирани промени същите са намалени.

Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Българска народна банка
31-12-2014 - 31-12-2015
1 796 000
Провал
Предмет на одита са бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление
Причини:
Управлението на процесите по планиране, извършване и отчитане на бюджетните разходи на БНБ е в съответствие с правната рамка във всички съществени аспекти. През 2015 г. са извършени разходи за такелажни и товаро – разтоварни дейности. Преди възлагането на посочените дейности не е извършен анализ с цел вземането на управленско решение относно извършването им от външен изпълнител или от назначени за целта служители. По сключен през 2011 г. договор за доставка на комуникационно оборудване и софтуер, в т.ч. и поддръжка, за срок от 4 години, чието изпълнение е приключено в края на 2015 г. са изразходвани средства общо за четиригодишния период в размер на 10 570 589, 81 лв. без ДДС. Липсата на управленско решение за разходване на конкретна сума за обществената поръчка, непосочването в договора на прогнозни количества от всеки вид комуникационно оборудване и софтуер, които да бъдат доставени в рамките на четиригодишния срок, както и необосноваването на потребностите от доставките, в т.ч. на необходимото финансиране, е довело до изразходване на 8 пъти повече средства от първоначално планираните. Управлението на процеса по възлагане на обществени поръчки е в съответствие с правната рамка във всички съществени аспекти, с изключение на непроведени обществени поръчки, при наличие на основание за това, за: услуги, свързани с абонаментно обслужване на Система за „Сетълмент на ДЦК“; услуги, свързани с абонаментно обслужване на Система за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ; услуги, свързани с абонаментна поддръжка на Система за брутен сетълмент в реално време; услуги, свързани с поддръжка на софтуер за управление на международните резерви; услуги за размяна на съобщения-копия (FIN Copy); гориво за служебните автомобили на БНБ; мобилни телефонни услуги; резервни части и ремонт на служебните автомобили; отсичане на разменни монети. Контролните дейности не са действали ефективно през одитирания период и не са предотвратили извършването на нарушения на ЗОП (отм.).
При една от проверените процедури с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, компютърни компоненти за него, софтуерни продукти и услуги по инсталиране и конфигуриране по 2 обособени позиции“ ценовата оферта на определения за изпълнител участник надвишава 3,5 пъти прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението. Сключения договор е без посочване на крайна цена и без прогнозни количества, за срок от 4 години, което поражда риск от изразходване на многократно повече средства от първоначално заложените за поръчката, който риск е реализиран при друг договор със същия изпълнител.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит и становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Национален осигурителен институт
31-12-2014 - 31-12-2015
-
Успех
Одитиран обект е отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в изследваните процеси
Причини:
Спазени са процедурите и сроковете по изготвяне, утвърждаване и представяне на отчета в Сметната плата и Народното събрание.
По структура и показатели отчетът за изпълнението на бюджета на ДОО за 2015 г. съответства на ЗБДОО за 2015 г. В отчета са посочени получени трансфери, разходи и предоставени трансфери, непредвидени в ЗБДОО за 2015 г., които са в съответствие с действащото законодателство и са отчетени вярно. Осигурителните приходи по бюджета на ДОО за 2015 г. са преизпълнени с 3,1 на сто, което се дължи на преизпълнение на приходите от осигурителни вноски с 5 на сто. Неданъчните приходи са преизпълнени с 340 на сто, поради реализиране на дадената възможност с направената законодателна промяна , в сила от 15.08.2015 г., осигурените лица да променят осигуряването си - от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“. Предвидените трансфери от ДБ в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година и трансфера от държавния бюджет за ДОО са преведени по бюджета на НОИ в пълен размер. Постигната е икономия, като получената допълнителна субсидия от ДБ за покриване на недостига от средства, е с 6,6 на сто по-малко от предвидената. Получените по бюджета на ДОО трансфери от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по програми за осигуряване на заетост и трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци не са предвидени в ЗБДОО за 2015 г., но са в изпълнение на действащото законодателство. Общите разходи по бюджета на ДОО са превишени с 1,5 на сто, което се дължи на превишение на разходите за пенсии и за социални помощи и обезщетения. Предоставените трансфери по бюджета на ДОО – „Трансфер за профилактика и рехабилитация на правоимащи лица към бюджетни предприятия“ и „Трансфер между бюджет и СЕС“, непредвидени в ЗБДОО за 2015 г., са отчетени законосъобразно. Превишението на разходите за пенсии се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми към пенсиите през 2015 г., които не са предвидени в ЗБДОО за 2015 г.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на проект „Развитие на общинската инфраструктура“ за периода от 01.02.2010 г. до 30.06.2015 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
31-01-2010 - 30-06-2015
171 036 111
Провал
Реализацията на Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ е насочена към това България да отговори на изискванията на европейското законодателство в отрасъл ВиК, да се повишат възможностите на общините за планиране на инвестиции във ВиК сектора и да се подобри обема на доставяната питейна вода в целевите райони.
Причини:
Определените стратегически цели по създаването на условия за достигане на качество във водните услуги, отговарящо на европейските норми и директиви, чрез доизграждане и изграждане на нови язовири за водоснабдяване, се изпълняват частично с Проект „Развитие на общинската инфраструктура“, чрез доизграждането на язовирите „Пловдивци“ и „Луда Яна“. Определеният срок за доизграждане на язовири – 31.12.2015 г. в Плана за действие на Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България не е спазен относно обектите, изпълнявани по Проект РОИ. Основен документ, регламентиращ управлението на Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ е Оперативното ръководство на Проекта. Пропуски в актуализацията на документа създават съществен риск за правилното, своевременното и ефективното изпълнение на Проекта. Длъжността „ръководител на Проекта“ се изпълнява от лице, което не е служител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За периода от 30.07.2010 г. до 11.04.2013 г. взаимоотношенията между МРРБ и лицето са уреждани с граждански договори. От м. април 2013 г. до 31.12.2015 г. няма създадени правоотношения между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и лицето. Прилаганият ред при регистрацията и архивирането на документите по Проект РОИ не създава увереност за пълнотата и проследяемостта на документацията. Забавянето при изпълнението на Проекта води до забавяне на усвояването на средства от заема и до възникване на риск от затруднения при осигуряване на необходимите средства от държавния бюджет през следващите години до окончателното приключване на Проекта, както за съфинансиране на дейностите, така и за плащане на главницата по заема. При усвояването на средства от заема липсва обоснована преценка за размера на поисканите средства спрямо необходимите за предстоящи разплащания, което води до неикономично разходване на средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за плащане на лихви върху усвоени, но несвоевременно използвани средства за изпълнението на Проект „Развитие на общинската инфраструктура“.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на „Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 – Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2015 г.
Министерство на околната среда и водите
31-12-2011 - 30-06-2015
3 358 482
Провал
Целта на проекта е да допринесе за правилното и навременно прилагане на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, като осигури устойчиво използване на водите и водните ресурси с оглед намаляване на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.
Причини:
Късното стартиране на проекта, неосигуряването на необходимия времеви ресурс за изпълнението му, недостатъчно добре оцененият риск от неизпълнение на дейностите, както и невъзможността за удължаване на периода за изпълнение след 31.12.2015 г. предпоставят неизпълнение на основни дейности, както и неизвършената екологична оценка на Плановете за управление на риска от наводнения в четирите басейнови дирекции. Причините за неизпълнението са липсата на опит в четирите басейнови дирекции за изпълнението на сложен и специфичен проект, забавяне на процедурите свързани с възлаганото на обществените поръчки и факта, че басейновите дирекции не припознават в достатъчна степен като проблем взаимосвързаността между хоризонталните дейности . Неизпълнението на дейностите по разработване на планове за управление на риска от наводнения и на предварителните условия от Споразумението за партньорство може да доведе до стартиране на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз и до спирането на средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ за периода от 01.01.2013г. до 30.06.2015г.
Държавни висши училища
31-12-2012 - 30-06-2015
239 154 639
Провал
Целите на одита са изпълнението на дейностите в областите на изследване – „Планиране на приходната част на бюджета на СУ „Св. Климент Охридски“, „Изпълнение на разходната част на бюджета на СУ „Св. Климент Охридски“, „Планиране, възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори от СУ „Св. Климент Охридски“ и „Управление на имуществото на СУ „Св. Климент Охридски“ и състоянието на системата за финансово управление и контрол, които са оценени спрямо изискванията на правната рамка.
Причини:
"От Студентския съвет не са прилагани ефективни контролни механизми,
вследствие на което са допуснати пропуски при одобряването и финансирането на проектни предложения. Не е осъществяван адекватен мониторинг, вследствие на което са извършени разходи без да е осъществен предварителен контрол за законосъобразност. Създадената организация на дейността не осигурява прилагането на ефективни контролни механизми, поради което са допуснати пропуски и различни по тежест нарушения на ЗОП. В съдържанието на обявлението не са отразени нормативните изисквания, относно критериите за подбор и документите, с които се доказват, както и за обстоятелствата, при които се отстранява участник. По сключените договори не са спазвани договорените клаузи, относно сроковете за извършване на плащания. Допуснато е извършване на разходи без да е осъществен предварителен контрол за законосъобразност на разходите, тъй като контролните дейности не са действали последователно и непрекъснато. Не е осъществяван адекватен мониторинг при извършване на плащания за доставки и услуги, вследствие на което са извършени разходи без възлагане на обществени поръчки. По сключените договори не са спазвани договорените клаузи, относно сроковете за извършване на плащания. Допуснато е извършване на разходи без да е осъществен предварителен контрол за законосъобразност на разходите, тъй като контролните дейности не са действали последователно и непрекъснато. Не е осъществяван адекватен мониторинг при извършване на плащания за доставки и услуги, вследствие на което са извършени разходи без възлагане на обществени поръчки. През одитирания период, от университета е извършена замяна на идеални части от имоти, дарени на СУ. За извършената разпоредителна сделка, не е направено проучване на пазарната цена на новопридобития имот, спрямо пазарната цена на дарените имоти, и не е съпоставен размерът на събираните наеми до замяната с бъдещи приходи от наем на новопридобития имот. В СУ е установена практика, с която се заобикалят изискванията на Закона за държавната собственост и не се провеждат търгове за отдаване под наем на имоти – държавна собственост, а се сключват договори/споразумения за съвместно сътрудничество, с които имотите се ползват от контрагентите. "
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Университета по библиотекознание и информационни технологии, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2015 г.
Държавни висши училища
31-12-2013 - 30-06-2015
7 783 524
Некласифициран
Извършен е одит за съответствие при финансовото управление на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е висше държавно училище, юридическо лице със седалище град София. Ректорът на университета е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката (МОН). Университетът съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
Причини:
През одитирания период разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения са в съответствие с изискванията на правната рамка.Предварителният контрол за законосъобразност на този вид разходи не е осъществяван непрекъснато и последователно през одитирания период. От Академичния съвет не е определен ред за разходване на собствените приходи от такси за кандидатстване, за обучение и приходи от обучение срещу заплащане. Разходите за материали, за външни услуги за сметка на бюджета и на средства от Европейския съюз, както и разходите за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти за сметка на средства от Европейския съюз са в съответствие с изискванията на правната рамка. През одитирания период предварителният контрол за законосъобразност на тези разходи не е осъществяван последователно и в съответствие с определения в СФУК ред. През одитирания период са извършени разходи за командировки в чужбина, за доставки на топлинна и на електроенергия, без провеждане на процедури или възлагане чрез публична покана, въпреки наличието на основания за това, в нарушение на разпоредбите на ЗОП. Не е въведена контролна дейност на етап планиране на обществените поръчки, която да осигури спазване на изискванията на нормативните актове в областта на обществените поръчки, както и планиране на всички доставки и услуги за които са налице основания за провеждане на процедура или възлагане по реда на ЗОП. По време на одита във вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки е въведена контролна дейност за анализ на разходите за доставки и услуги във връзка с изготвяне на план за възлагане на обществени поръчки през текущата година. Заповедите за командировки в чужбина на ректора не са подписани от председателя на Общото събрание или от упълномощено от него лице. По време на одита е издадено пълномощно от председателя на Общото събрание във връзка с издаване на заповеди за командировки в чужбина на ректора на университета. През одитирания период са проведени две открити процедури и седем възлагания чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. Установени са несъответствия в съществени аспекти от дейността по възлагане на обществените поръчки.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2015 г.
Държавни висши училища
31-12-2013 - 30-06-2015
12 273 811
Провал
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е автономно светско държавно висше училище, със статут на юридическо лице. Целите на одита са: да се установи спазени ли са изискванията на правната рамка и договорите в областите на изследване и състоянието на вътрешния контрол, в контекста на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).
Причини:
Нарушение на вътрешните правила за научноизследователската дейност са реализирани приходи, без наличието на действащи договори с възложителите; През одитирания период не е възложен контрол по изпълнението на договорите за научноизследователска дейност. Не са превеждани регулярно по бюджета на МГУ отчисленията от постъпилите приходи по договорите; В област „Изпълнение на разходите по бюджета“, която включва „разходи за персонала по извънтрудови правоотношения“, „разходи за вода, горива и енергия“, „разходи за външни услуги“ и „разходи за стипендии“ е установено несъответствие с правната рамка при разходите за вода и енергия, които са извършени без да е спазен режимът за възлагане на обществени поръчки. неприлагане на утвърдения вътрешен ред и показатели, утвърдени в Раздел II, т. 5 на Система за конкурсно финансиране на проекти за научни изследвания - по Наредба № 9/2003 г. на МГУ „Св. Иван Рилски“ за окончателното класиране на научните проекти от университетската комисия, с оглед спазване на задължителното изискване за конкурсен подход при разходване на целевите средства. неосъществен контрол върху работата на университетската комисия за организация на дейността, одобряване и класиране на научните проекти, финансирани по реда на Наредба № 9 на МОМН/2003 г. непроведени процедури за възлагане на обществени поръки, при наличие на основание за това, в нарушение на разпоредбата на чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14 , ал. 3 т. 2 от ЗОП; неприлагане на нормативния ред за определяне на началната тръжна цена при провеждане на търговете за отдаване под наем на имоти/части.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
31-12-2014 - 31-01-2015
2 160 570
Успех
"Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИА „ППД“/Агенцията) "
Причини:
"Реализираните приходи във всички съществени аспекти са в съответствие с
изискванията на нормативната уредба и вътрешните актове. Назначаването и преназначаването на служителите е извършвано в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила. През одитирания период дейността по планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки в ИА „ППД“, не във всички съществени аспекти е осъществявана в съответствие с правната рамка и договорите. През одитирания период действат Вътрешни правила за придобиване, управление, разпореждане и стопанисване на имот и вещи държавна собственост на ИА „ППД“. В съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила, за всички имоти са съставени досиета, издадени са актове за публична държавна собственост и имотите са заведени по съответните регистри.. Имотите и движимото имущество е застраховано за 2015 г. Дейността по придобиване и управление на имущество държавна собственост е в
съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила."
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на контрола, упражняван от министъра на земеделието и храните върху дейността на Разплащателната агенция“ за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2014 г. в Министерството на земеделието
Министерство на земеделието и храните
31-12-2006 - 31-12-2014
9 404 067
Некласифициран
"Обект на одит е контролът върху дейността на РА, упражняван от министъра на земеделието и храните, в качеството му на Компетентен орган за акредитация. Компетентният орган осигурява постоянен надзор на РА, като се основава на изготвените сертификати и отчети от СО и на всеки три години следва да докладва на ЕК дали РА продължава да изпълнява условията за акредитиране.
Причини:
Създаденият механизъм за своевременно акредитиране на Разплащателна агенция за Република България е в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. Създадената организация за докладване пред Европейската комисия гарантира изпълнението на ангажиментите на Компетентния орган за докладване, както за спазване на критериите за акредитация от Разплащателната агенция, така и за осигуряване на навременна информация, за резултатите от дейността на Сертифициращия орган, съгласно европейското законодателство. Осигурена е трайна тенденция на намаление на относителния дял на наложените от Европейската комисия финансови корекции спрямо общия размер на сертифицираните разходи на Разплащателната агенция. Неефективно управление на процеса по възлагане на обществените поръчки с предмет – извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция, тъй като половината от откритите процедури с тази цел са отменени и/или прекратени и решенията на възложителя са обявени за незаконосъобразни. Недостатъчно нормативно и организационно осигуряване на дейността на специализираното звено за наблюдение, координация и контрол на дейността. Не са разграничени еднозначно част от функциите на специализираното звено за наблюдение, координация и контрол върху дейността на Разплащателната агенция с функциите на Сертифициращия орган. Не са утвърдени достатъчно детайлизирани правила и процедури за изпълнение на дейностите по наблюдение, координация и контрол на специализираното звено.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит „Изпълнение целите на оперативните програми и приноса им за изпълнение целите на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.“ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2014 г.
Министерски съвет
31-12-2010 - 31-12-2014
-
Некласифициран
Основният въпрос на одита е „Ефективно ли е изпълнението на оперативните програми и приноса им за изпълнение на целите на Националната стратегическа референтна рамка?“
Причини:
Утвърдените вътрешни правила и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приетите критерии за избор на операции, конкретизираните критерии за допустимост в насоките за кандидатстване и определеният ред за оценка на качеството на проектните предложения създават условия за избор на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на оперативните програми. От управляващите органи на оперативните програми са положени усилия за своевременно и адекватно реагиране на промените в нормативната уредба, свързани с подбор и одобрение на проекти, които са довели до създаване на предпоставки за избор на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на оперативните програми, до опростяване на процеса и улесняване на бенефициентите. Създадената система за наблюдение и оценка на изпълнението на оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка е ефективна. Извършени са външни специални оценки на всички оперативни програми. В резултат на оценките и изпълнението на препоръките е повишена ефективността при изпълнението, като са предприети мерки за подобряване на управлението и усвояването на средствата и е осигурен сериозен напредък в изпълнението на оперативните програми. Въпреки това са констатирани едни и същи слабости в поредни оценки и даване на еднакви препоръки, което не способства за подобряване ефективността на управлението на някои програми. Създадени са добри финансови условия за изпълнение на дейностите и постигане на заложените в програмите цели и приоритети. Спирането на плащанията от Европейската комисия по две от програмите е довело до забавяне в изпълнението на някои от проектите. По три от програмите в резултат на автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент е допусната загуба на средства в общ размер на 59 243 935 евро – под 1 на сто от общия размер на средствата от Структурните и Кохезионния фондове. Чрез извършените изменения в бюджетите на оперативните програми и по приоритетните им оси е реагирано своевременно на настъпилите социално-икономически промени, в резултат на което са създадени добри финансови условия за постигане на поставените цели и изпълнение на приоритетите на програмите и в повечето случаи е предотвратена загуба на средства по програмите. Предприети са адекватни действия оставащият свободен финансов ресурс да бъде максимално оползотворен. Към 31.12.2014 г. напредъкът при постигане целевите стойности на индикаторите за измерване на физическия напредък в изпълнението на оперативните програми и на Националната стратегическа референтна рамка като цяло е незадоволителен. Темповете на изпълнение на индикаторите за измерване на напредъка в изпълнението на отделните оперативни програми през периода 2011-2014 г. се характеризират с ясно изразена тенденция на ускоряване, която се засилва с наближаването на края на програмния период – 31.12.2015 г. Въпреки това остава рискът до края на 2015 г. целевите стойности на част от индикаторите да не са достигнати. Към 31.12.2014 г. са постигнати заложените целеви стойности само по четири от общо 18 индикатора за оценка на Националната стратегическа референтна рамка, а по част от индикаторите все още не са достигнати нивата преди кризата от 2009 г. Постигнат е значителен напредък по отношение на изпълнението на индикаторите спрямо базовите им стойности и се наблюдава положителна тенденция в изпълнението на повече от половината индикатори към края на 2014 г. Недостатъчният напредък в изпълнението на целите и приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка се дължи както на забавянето при изпълнението на дейностите по оперативните програми в първите години от програмния период (2007-2010 г.), така и на цялостната икономическа и социална нестабилност в страната през одитирания период. Частичният напредък по част от индикаторите на Националната стратегическа референтна рамка се дължи на настъпилата по-късно и продължила по-дълго у нас финансова и икономическа криза, както и на настъпилата за втори път през 2012 г. рецесия в еврозоната и страните от ЕС и негативните ефекти от тях върху социално-икономическата ситуация в страната.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит „Регулаторна и контролна дейност на Комисията за регулиране на съобщенията“ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2014 г.
Комисии
31-12-2010 - 31-12-2014
31 000 000
Успех
Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. Комисията е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. Основната цел на Комисията за регулиране на съобщенията e осигуряването на условия за развитие на ефективна конкуренция на телекомуникационния и пощенския пазар, позволяваща информиран избор на потребителите и задоволяване на нуждите им от разнообразни, качествени, модерни и достъпни електронни съобщителни и пощенски услуги.
Причини:
Контролната дейност на Комисията за регулиране на съобщенията гарантира изпълнението на задълженията на предприятията и предотвратяването на нарушения на нормативните изисквания, тъй като: - е създадена подходяща организация за осъществяване на контролната дейност; - се осъществява непрекъснат контрол на предприятията, предоставящи електронни услуги; – чрез мониторинг и контрол на радиочестотния спектър и инспекторски проверки на доставчиците на електронни услуги, на пощенските оператори и на доставчиците на удостоверителни услуги; - се извършват анализи на резултатите от контролната дейност и се вземат съответни управленски решения; - значително намаляват установените нарушения.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г.
Междуведомствени
31-07-2011 - 31-12-2014
545 520 000
Провал
Националната стратегия за научни изследвания цели да подпомогне развитието на науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.
Причини:
Извършените изменения и допълнения в Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) и Правилника на Фонд „Научни изследвания“ са насочени към подобряване на механизмите за провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания. Същите не осигуряват в достатъчна степен нормативните условия за изпълнение на политиката за развитие на научните изследвания, в съответствие с Националната стратегия. В резултат на недобра организация за изпълнение, липса на координация и взаимодействие и многократна смяна на ръководният състав на водещите структури в системата на Министерството на образованието и науката, не са създадени условия за ефективно изпълнение на Националната стратегия. Обновяването на академичния възрастов състав на учените за изпълнение на научноизследователската дейност е по-силно застъпено в държавните висши училища, в сравнение с Българската академия на науките. Това се дължи на засилване на интереса към научна кариера и дадената възможност на университетите да развиват собствена кадрова политика с приемането на Закона за развитие на академичния състав в Република България. От общия бюджет за финансиране на мерките за изпълнение от Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“ в размер на 190 млн. лв., 91 на сто са средства от държавния бюджет и 6 на сто от европейско финансиране. Ниският относителен дял на средствата от структурните фондове на Европейския съюз се запазва като една от причините за неблагоприятния финансов профил на България по отношение на разходите за научна дейност. Не са създадени условия за решаването на проблема с неефективното използване на този източник за финансиране. Регистърът за научна дейност в Република България се води и поддържа на национално ниво от МОН. През одитирания период не е воден и поддържан адекватно и не показва реалното състояние на българските ресурси в областта на научните изследвания. Не са създадени условия за ефективна връзка между науката и иновациите, както и сближаване на потенциалните възможности между университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации. С пропуските и недостатъците в дейността си, структурите в системата на Министерството на образованието и науката не осигуряват ефективното изпълнение на Националната стратегия за научните изследвания и не гарантират постигането на стратегическата цел за превръщането на българската наука във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит „Ефективност на превенцията и действия по преодоляване на последиците от наводнения” за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на вътрешните работи
31-12-2011 - 31-12-2014
142 255 831
Провал
Извършен одит на изпълнението на дейностите, свързани с превенцията и преодоляване на последиците от наводненията
Причини:
Липсата на комплексен подход оказва влияние върху ефективното реализиране на държавната политика в областта на превенция и преодоляване на последствията при наводненията. Допусканите пропуски при осъществяване на отговорностите на различни нива при изпълнение на дейностите от ГДПБЗН-МВР и общини, както и при двата подпомагащи Министерския съвет органа, не дава достатъчна увереност за ефективното изпълнение на дейностите по превенция и преодоляване на последиците при наводнения. Закъснението в изпълнението на важни дейности, недоизградената система за ранно предупреждане и забавянето в изработването на карти на районите под заплаха и карти на риска от наводнения, възпрепятства ефективното реализиране на политиката при наводненията - намаляване на икономическите щети и запазване на живота на хората.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнение „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ за периода от 01.01.2012 до 31.12.2014 г.
Министерство на образованието и науката
31-12-2011 - 31-12-2014
26 076 000
Провал
Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация.
Причини:
През периода 2012-2014 г. от Министерството на образованието и науката е извършена активна дейност за допълване на стратегическата рамка за образователна интеграция. Въведени са целодневна организация на обучение, осигурявано е допълнително обучение през различните етапи от образователния процес със значителна полза за деца и ученици, за които българският не е майчин език. В действащата законова и подзаконова нормативна уредба през одитирания период липсва изчерпателност и не е предвидено приемане на държавен образователен стандарт. За одитирания период в системата на образованието не са създадени условия за ефективна координация между дирекции, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, общини и структури. Не са предоставени данни за средствата за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, усвоени по национални програми. Контролът по изпълнение на дейностите за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, осъществяван от регионалните инспекторати по образованието, не е ефективен. Поради отсъствието на правила и процедури, не е осигурен прозрачен и ясен ред за избор на външни организации за оценка на ефекта и степента на постигане на целите на Центъра, както и контролен механизъм за установяване качеството на изпълнение на сключените договори.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и диспансеризация на задължително здравноосигурените лица в Република България на възраст до 18 години“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
Национална здравноосигурителна каса
31-12-2011 - 31-12-2014
-
Успех
Настоящият доклад е резултат от извършен одит на изпълнението на „Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и диспансеризация на задължително здравноосигурените лица в Република България на възраст до 18 години“
Причини:
"Създадена е необходимата законова и подзаконова регламентация за осъществяване на контрола върху дейността на лечебните заведения, изпълнители на медицинска помощ, което е предпоставка за ефективното изпълнение на контрола. Структурните звена от Централното управление на НЗОК, извършващи контрол, са комплектувани в съответствие с утвърдените щатни разписания, което е предпоставка за осъществяване на ефективен контрол. Различията в структурата предпоставят различна натовареност на контролните органи, което води до различна периодичност при осъществяване на контрол върху лечебните заведения. Текучеството и непопълнените щатове за лекари контрольори създават риск за осъществяване на ефективен медицински контрол.
Намаляването на служителите от ЦУ на НЗОК, осъществяващи медицински контрол в ИМП, и увеличаването на тяхната натовареност е отрицателна предпоставка за ефективността на тяхната дейност. Неадекватното заплащане на лицата, упражняващи медицински контрол спрямо медицинските длъжности в лечебните заведения и невъзможността за допълнително стимулиране, води до недостиг от лекари контрольори, което е предпоставка за ефективното осъществяване на медицинския контрол. Изградената интегрирана информационна система създава възможност за генериране на справки за здравноосигурителните плащания и за изпълнителите на медицинска помощ, както и за отказ на плащания, което спомага за ефективността на предварителния и непосредствен контрол. Подписаното „Споразумение за провеждане на съвместен контрол на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Националната здравноосигурителна каса“ е фактор за координация и съгласуване на действията при извършването на контрола, и е предпоставка за осъществяване на по-ефективен контрол върху медицинското обслужване. Проверките на лечебни заведения от експерти на дирекция ИМДП в НЗОК се изпълняват в съответствие с действащите нормативни актове. "
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит на изпълнение „Професионално образование за заетост“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на образованието и науката
31-12-2011 - 31-12-2014
565 213 000
Провал
Настоящият проект на одитен доклад е резултат от извършен одит на изпълнение „Професионално образование за заетост“. Цел на системата на професионално образование и обучение е да подготвя гражданите за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.
Причини:
Професионалното образование за одитирания период се извършва без собствена стратегия. Приетата в края на одитирания период Стратегия за развитие на професионалното образование е без визия и стратегическа цел, което води до липсата на ясно формулирана насока за бъдещото развитие на професионалното образование и неясен краен резултат от провежданите политики и връзката с потребностите на пазара на труда. Приети са част от законово предвидените нормативни актове. Неприемането на нов Закон за предучилищното и училищното образование през одитирания период и несвоевременната актуализация на Закона за професионалното образование и обучение, предвидени в националните стратегически документи, забавят провеждането на реформите в образователната система, в т.ч. и на професионалното образование. Постигнато е нарастване на размера на единните разходни стандарти за издръжка на учениците от професионалните училища. Нисък е темпът на нарастване. Липсата на развита система за оценяване на качеството на професионалното образование не осигурява условия за обвързване на финансирането с неговото качество. Не са осигурени достатъчно средства и добро сътрудничество с организациите на работодателите за модернизиране и осъвременяване на материално-техническата база на училищата, което не създава достатъчни условия за съвременно и конкурентно образование. Проведени са незначителен брой обучения на учителите по професионална подготовка и осъществено слабо сътрудничество с браншовите и отрасловите организации на работодателите. Общият брой на отпадналите ученици от системата на професионалното образование е 18 364 за одитирания период.
Загуби: -
Одитен доклад за извършен одит Социални и икономически ефекти от оптимизирането на училищната мрежа за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
Министерство на образованието и науката
31-12-2011 - 31-12-2014
45 020 000
Успех
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки регион в страната.
Причини:
Действащият механизъм на планиране се основава на обективно постигнатите резултати от изпълнението на Националната програма от предходни периоди и осигурява с финансов ресурс всички планирани дейности по програмата. Създадени са условия за оптимизиране на училищната мрежа и постигане на очакваните социални и икономически ефекти от нейното изпълнение. Управлението на дейностите по оценяване, класиране, финансиране, отчитане и наблюдение е извършвано с несъществени пропуски, които не влияят върху процеса и неговата ефективност. С планираните средства по дейности са създавани условия за постигане на по-високи социално-икономически ефекти, чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата. Подходът на Националната програма за целево финансиране на разходите за обезщетения на персонала подпомага процеса на финансова децентрализация на управление на училищата. Финансирани са дейности за намаляване на негативните социални и икономически ефекти от процеса на консолидация на училищата в страната, поради намаляване броя на учениците и обезлюдяване на отделни райони.
С изпълнението на Националната програма са създавани условия за повишаване на качеството на образователния процес и намаляване на негативните социални и икономически ефекти от преструктурирането на училищата.
Загуби: -

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | Последна

 

  • a
  • a
  • a