УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2015 Г.

  • a
  • a
  • a

 

Пълната база данни на изследването "Успехите и провалите на българските правителства 
1998 - 2015", включва всички 901 прегледани доклади на Сметната палата. Докладите са подредени по отговорни ведомства и съдържат информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането - било то успех, провал или некласифицирани, както и конкретните загуби, при наличието на такива.

 


Изберете доклад, за да получите повече информация!

Доклад
Ведомство
Обхват на одита
Обща сума (в лв.)
Оценка
Мъглиж
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
13 003 000
Провал
Съответствие при финансовото управление на община Мъглиж
Причини:
За област „Възлагане на обществени поръчки“ са установени несъответствия по един и повече съществени аспекти с изискванията на правната рамка. За област „Изпълнение на сключените договори за обществени поръчки“ е установено несъответствие по един съществен аспект с изискванията на правната рамка и договорите.
Загуби: -
Мизия
Общини
31-12-2013 - 31-12-2014
6 694 822
Успех
Съответствие при управление и разпореждане на средствата за овладяване и преодоляване на последиците от природните бедствия в община Мизия
Причини:
Извършените разходи за овладяване и преодоляване на последиците от природното бедствие са законосъобразни. Спазени са изискванията на ЗОП.
Загуби: -
Столична община
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
-
некласифициран
Дейност по упражняване правата на Столична община в търговските дружества с общинско участие в капитала
Причини:
В област на изследване „Създадени условия за упражняване правата на СО в търговските дружества с общинско участие в капитала“ съществува съответствие във всички съществени аспекти, с изключение на несъответствията с правната рамка, свързани с актуализирането в нормативно определения срок на Стратегията за управление на риска на СО и привеждането в съответствие на изискванията за водене на регистъра на общинските ТД. В област на изследване „Осъществени от СОС правомощия по упражняване правата на СО в търговски дружества с общинско участие в капитала” има редица несъответствия със закона и добрите практики.
Загуби: -
Главиница, Алфатар, Ситово, Дулово, Тутракан, Силистра и Кайнарджа
Общини
31-12-2013 - 31-12-2014
-
некласифициран
Законосъобразност при разходването и отчитането на целеви средства, свързани с изграждането и основен ремонт на общинските пътища през 2014 г. в общините от област Силистра
Причини:
Неприети вътрешни правила в някои общини, липса на актуализирана Наредба за управление на пътната мрежа, липса на контролни процедури за възстановяване в срок на гаранциите за изпълнение на договори, сключени след проведени обществени поръчки.
Загуби: -
Ардино
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
17 635 005
Провал
Съответствие при финансовото управление на община Ардино
Причини:
Установени са несъответствия по следните съществени аспекти: вътрешните актове за възлагане на обществени поръчки не обхващат в съдържанието си всички необходими по закон части, тъй като не съдържат ред за планиране и за 2013 г. и 2014 г.; в Община Ардино не е извършвано годишно планиране и определяне на потребностите от възлагане на обществени поръчки; не е определен ред за разглеждане и оценяване на офертите при възлагане с публична покана, който да се спазва от всички комисии; профилът на купувача не е с подходяща структура и в него липсва информация с общ характер; незаконосъобразно са определяни възнаграждения на членовете на комисиите за провеждане на процедури; поставени са изисквания в обявлението, неотносими към обществени поръчки, които не са в областта на отбраната и сигурността; определени са технически характеристики (спецификации) на материали, които следва да се вложат при изпълнение на обществена поръчка, като са посочени конкретни модели на търговска марка без да са добавени думите „или еквивалентно“; при обществена поръчка за строителство е изискано участниците да докажат опит в изпълнение на договори със сходен предмет за срок, по-къс от нормативно определения; определени са критерии за подбор, които не са съобразени със стойността на съответната обособена позиция; не е изпратена информация за изпълнен договор до АОП в нормативно определения срок.
Загуби: -
Полски Тръмбеш
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
9 705 321
некласифициран
Съответствие на управленските решения при придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинската собственост на община Полски Тръмбеш
Причини:
Не са прилагани регламентирани адекватни контролни дейности. В приетите подзаконови актове, регламентиращи предмета на дейност на две общинските предприятия е допуснато изпълнение на едни и същи дейности. Управленските решения в областта придобиване и разпореждане с общински имоти, включително учредяването на ограничени вещни права върху имоти – общинска собственост, като цяло са в съответствие с приложимото законодателство и вътрешните актове.
Загуби: -
Русе
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
-
Успех
Ефективност и ефикасност на социалните услуги в Община Русе
Причини:
"Функциите по планиране, организация и контрол на дейността по предоставяне на социални услуги, са ясно разписани и разпределени между отговорните структурни звена. За утвърдената численост на персонала в заведенията за социални услуги – местна дейност и специализираните институции е осигурена заетост близка до утвърдената и са създадени условия за повишаване квалификацията на служителите. В резултат на изпълнение на набелязани в годишните планове дейности за развитие на социалните услуги, броят на предоставяните социални услуги е нараснал от 31 на 42 в рамките на одитирания период. Осигурена е устойчивост на социалните услуги след приключване на проектите за тяхното разкриване, финансирани чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Загуби: -
Родопи
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
14 907 666
Провал
Съответствие при изпълнението на бюджета и действията при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори в Община Родопи
Причини:
"Приходите по бюджета за 2013 г. не са планирани реално, съобразено с облога по партидите на данъкоплатците и несъбраните данъци и такси.
Не са разработени анализи или калкулации на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугите за местни такси. Нарушени са законовите изисквания и от възложителя не са приети Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. "
Загуби: Част от доклада е изпратена до прокуратурата
Търговище
Общини
31-12-2012 - 31-12-2014
-
Провал
Ефективност и ефикасност на социалните услуги в община Търговище
Причини:
"Установени са несъответствия с нормативните изисквания относно реквизити и информация, необходими за определянето на конкретни и ясни цели при предоставянето на социалните услуги, както при стратегическото, така и при годишнотопланиране.
Териториалната структура на социалните услуги се характеризира с регионални диспропорции и значителната част от тях са съсредоточени предимно в общинския център.
Осъщественият предварителен контрол за законосъобразност не е достатъчно ефективен. Липсват писмени правила, които да регламентират задълженията и отговорностите на служителите при провеждане на конкурси.
За 2013 г. и 2014 г. не са планирани конкретни мерки и дейности във връзка с развитието на човешките ресурси, изграждането на междусекторно сътрудничество, междуобщинско партньорство и средногодишни показатели на количествените индикатори за измерване на успеха.
Загуби: -
Ситово
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
4 495 125
Провал
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинска собственост в община Ситово
Причини:
Установени са непълноти при планиране на потребностите от обществени поръчки, не е направено обобщаване, анализ и изготвяне на план - график на обществените поръчки, който да е утвърден от кмета на общината. Установени са съществени по характер частични несъответствия с нормативните изисквания, свързани с: отдаване под наем на имоти-общинска собственост за производствени цели без провеждане на търг; неправилно посочване на правното основание при издаване на заповеди за провеждане на процедури за отдаване под наем на помещения; ползване на жилища от граждани без правно основание.
Загуби: -
Русе
Общини
31-12-2012 - 30-06-2014
208 583 001
Провал
Съответствие при администрирането и разходването на приходите от местни данъци и такси и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на Стратегията за общинска собственост в община Русе
Причини:
"При одита на дейността по администриране на местните приходи от данъци и такси е установено: Не са въведени ред и начин за осъществяване и документиране на контрола върху по-голямата част от дейностите по администриране на местните данъци и такси (МДТ).
Нарушени са утвърдените вътрешни процедури за годишно планиране на обществените поръчки.
При одита на дейността по придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост е установено: Във вътрешните актове, регламентиращи управлението и разпореждането с общинско имущество са установени непълноти, неточности и текстове, които са в несъответствие със законовите разпоредби и структурата на общинската администрация. При определяне на застроените имоти - публична общинска собственост, подлежащи на застраховане за 2013 г. и 2014 г. е завишена стойността на Спортен комплекс „Локомотив“ с 10 000 000 лв., в резултат на което е заплатена по-висока застрахователна премия.
Загуби: -
Бяла Слатина
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
14 057 140
некласифициран
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключени договори в Община Бяла Слатина
Причини:
"Възлагането на обществени поръчки след проведени процедури по реда на ЗОП е в съответствие с действащата правна рамка. Извършени са разходи за доставка на строителни материали, без възлагане на обществена поръчка в нарушение на нормативните изисквания.
През одитирания период са действали и приключили 26 договора за обществени поръчки, сключени по реда на ЗОП и НВМОП (отм.). При анализа на изпълнение на договорите за обществени поръчки е установено съответствие на извършените доставки, услуги и строителство с клаузите на сключените договори, с изключение на неизпълнени договорености по един договор.
За периода на одита не е извършено идентифициране и оценка на рисковете за одитираната област. Констатираните несъответствия и нарушения определят контролните дейности като недостатъчно ефективни за минимизиране на рисковете в областта на обществените поръчки.
Загуби: -
Иваново
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
5 937 851
Провал
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществените поръчки, изпълнението на договори и действията по придобиване, управление, разпореждане с имущество... в Община Иваново
Причини:
"Част от планираните контролни дейности не се изпълняват на практика, поради несъответствие на разработените вътрешни правила със структурата на общината и липсата на определени структурни звена или щатни длъжности, ангажирани с планирането на обществени поръчки.
Открита е процедура на „договаряне без обявление“ като посоченото правно основание е в несъответствие с фактическата обстановка.
Към Вътрешните правила за изграждане и функциониране на СФУК не са разработени и въведени писмени правила и процедури за осъществяване на дейностите по управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Не са предприети своевременни действия за съставянето на АОС за поземлените имоти, преминали в собственост на общината по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), актовете за общинска собственост не се съхраняват в съответствие с изискванията на чл. 34 от Наредба № 8.
Загуби: -
Свищов
Общини
31-12-2012 - 30-06-2014
29 758 590
Некласифициран
Съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в Община Свищов
Причини:
"Допуснати са нарушения при прилагането на действащото законодателство в областта на възложените обществени поръчки по реда на ЗОП Заведени са регистри за имотите - публична и частна общинска собственост, в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешните актове.
Не са приети и утвърдени Вътрешни правила за административно обслужване и контрол на дейността по: надзор и актуване на имотите, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост Не са предприети действия през одитирания период за изпълнение на задължения от наематели и арендатори, произтичащи от клаузи в сключените договори.
Управленските решения в областта придобиване и разпореждане с общински имоти, включително учредяването на ограничени вещни права върху имоти – общинска собственост, като цяло са в съответствие с приложимото законодателство и вътрешните актове.
Загуби: -
Варна
Общини
31-12-2011 - 31-12-2012
192 083 259
Провал
Съответствие при администриране на приходите от местни данъци и такси и при изразходването на целевите средства по бюджета на Община Варна
Причини:
"При данъка за недвижими имоти е допуснато несъответствие със ЗМДТ относно липсата на информация за отчетната стойност на имотите в приетите декларации и реда и правомощията на администрацията за определяне на данъчната им оценка.
При администриране на таксата за битови отпадъци е допуснато за някои имоти да не бъде определена такса.
Към 31.12.2012 г. не е завършен процеса по разработване на вътрешните актове, регламентиращи изразходване на целевите средства по бюджета, включително идентифициране и оценка на рисковете за разходите, финансирани с приходи от туристически данък. Констатирани са несъответствия при планиране на такса битови отпадъци и капиталовите разходи, които са резултат от непрецизно планиране и непоследователно прилагане на вътрешните правила. Функционирането на Системите за финансово управление и контрол не е достатъчно ефективно и не е успяло да предотврати, разкрие или коригира констатираните несъответствия с приложимата нормативна уредба и вътрешни актове на общината.
Загуби: -
Дупница
Общини
31-12-2011 - 30-06-2013
50 926 461
Провал
Съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и при изразходването на целевите средства по бюджета на Община Дупница
Причини:
Средствата в размер на 1 464 723 лв. са изразходвани незаконосъобразно. Не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разхода на целеви средства за транспорт от финансов контрольор или други лица. Поради липса на регламент не се осъществява комуникация и взаимодействие между дирекциите и отделите при администриране на местните данъци.
Загуби: -
Враца
Общини
31-12-2011 - 30-06-2013
83 420 857
Провал
Възлагането и изпълнението на обществените поръчки в Община Враца
Причини:
"Планирането на обществени поръчки в Община Враца не е в съответствие с регламентирания във Вътрешните правила ред
При провеждането и възлагането на обществени поръчки след проведени открити процедури по реда на ЗОП не са констатирани нарушения на законодателството, с изключение на определената по-висока цена на документация от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване, като и привличането на външен експерт без нужната квалификация при една от процедурите.
Взетите управленски решения при възлагане на обществени поръчки след проведена процедура на договаряне без обявление са незаконосъобразни.
Извършени са разходи за доставки и услуги, за които е възникнало основание изборът на изпълнител да се извърши след възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП , но съответният ред не е приложен.
Загуби: -
Белене
Общини
31-12-2011 - 30-06-2013
10 372 777
Провал
Съответствие при финансовото управление на община Белене
Причини:
"При управлението и разпореждането с общински имоти са констатирани несъответствия с изискванията на законовите разпоредби.
В резултат на неефeктивен контрол са допуснати пропуски и нарушения при възлагане на обществените поръчки
Управленските решения и действия за поемане и обслужване на общинския дълг са законосъобразни.
Установени са пропуски и несъответствия при изследваните бюджетни разходи.
При администрирането и събирането на приходите от данък върху недвижимите имоти са спазени законовите разпоредби и вътрешните актове.
Управленските решения при определяне на таксата за битови отпадъци не са в съответствие с нормативните изисквания.
Загуби: -
Главиница
Общини
31-12-2012 - 31-12-2013
-
Провал
Съответствието при придобиването, управлението и разпореждането с имущество на стратегията за управление на общинската собственост и действия по възникване, изменение и погасяване на правото на собственост в Община Главиница
Причини:
"Създадената организация в Община Главиница за изпълнение на дейностите по управление на имуществото не осигурява спазване на нормативните изисквания за застраховане на имоти – общинска собственост. В утвърдените от кмета на общината Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Община Главиница липсват писмени правила и процедури за осъществяване на вътрешен контрол относно придобиването, разпореждането и управлението на общинската собственост.
Не са съставени актове за общинска собственост за 8 197 дка гори и 8 360 дка пасища и мери - общинска собственост.
Взетите управленски решения за отдаване под наем и разпореждане с имоти – общинска собственост не са в съответствие с действащата правна уредба.
Загуби: -
Исперих
Общини
31-12-2011 - 31-12-2012
14 291 810
Некласифициран
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Исперих
Причини:
"Действащите вътрешните актове не са актулизирани в съответствие със законодателството. Изменението на бюджета е извършено в съответствие с нормативните и вътрешните актове. В Община Исперих не са изпълнени изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 3 и на чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС
Приетите и действащите в общината вътрешни актове във връзка с определянето на възнагражденията са в съответствие с действащото законодателство. Утвърдени са вътрешни правила за възлагане и изпълнение на обществени поръчки.
При отделни случаи на възлагане на обществени поръчки е изискано от участниците да представят в офертите документи (парафиран проект на договор, различни декларации), с което е създадена необоснована административна тежест за лицата, желаещи да участват в
При провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост е допуснато участие на кандидат с непредставени документи - заявление и декларация, като със същия е сключен договор за продажба.
Взетите управленски решения за отдаване под наем на общинска собственост са в съответствие с нормативните и вътрешните актове.
В Община Исперих е създадена добра организация при провеждането на търгове за отдаване на общинско имущество под наем.
Загуби: -

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Последна

 

  • a
  • a
  • a