УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (1998-2015)

Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира конкретен аспект от работата на централната и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Петото издание на изследването допълва предишните с нови 154 одитни доклада. Така обновеният анализ включва общо 901 одита и обхваща 18 години - от 1998 до 2015 година. Пълната база данни е достъпна тук. Последното издание на изследването е достъпно тук.

 

 

 

Замисълът на изследването е да прегледа и анализира работата на българската администрация посредством докладите на Сметната палата на Република България като орган за бюджетен контрол в страната. Целта на изследването е чрез прегледа на наличната информация и последващия анализ да се изведат конкретни резултати за дейността по контрол на бюджета и други публични средства/дейности. Това позволява изготвяне на препоръки, които да доведат до намаляване на провала на българската администрация при разходването на бюджетните средства и да улеснят по-ефективното изпълнение на правителствените програми и инициативи.

 

МЕТОДОЛОГИЯ

Чрез предварително определени индикатори за оценка, разгледаните в докладите дейности на администрацията условно се класифицират като „успехи” или „провали”. Тези, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група, са разглеждани като „некласифицирани”. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Направените държавни разходи в разгледаните 901 одита (1998-2015) възлизат на над 134 млрд. лв

Обобщените резултати от прегледа и оценката на ИПИ на 747-те доклада изглеждат така:

  • случаи на успех - 225 на обща сума 32,4 млрд. лв.

  • случаи на провал - 384 на обща сума 65,2 млрд. лв.

  • некласифицирани случаи - 292 на обща сума 35,9 млрд. лв.

 Определянето на програмите като провали, успехи или некласифицирани позволява да бъдат идентифицирани сферите, в които следва да се преосмислят начинът на работа и ролята на администрацията. 

 

БАЗА ДАННИ

Повече информация за изследването, както и пълния вариант на доклада са достъпни на Интернет страницата на ИПИ (https://ime.bg/success-failure/). Там може да бъде намерена и пълната база данни, съставена от прегледаните 901 броя доклади, подредени по ведомства и съдържаща информация за всяка една конкретната дейност, периода на одита, пълната сума, причините за категоризирането, както и конкретните загуби, при наличието на такива.